แบบฟอร์มการแจ้งเหตุอันต้องสงสัย เกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก

01/01/2019 Panumas 0

“ทารุณกรรม” หมายถึง การกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน อายุ15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

25/09/2015 Panumas 0

จากการสุ่มตัวอย่างสารวจความคิดเห็นของเยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรคู่สัญญา จานวน 2,260 คน ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ พบว่า

สรุปการวิจัย เรื่อง ทัศนคติของเยาวชนอายุ 15 ปีขึ้นไปต่อเรื่องเพศศึกษา

25/09/2015 Panumas 0

ปัจจุบันทัศนคติทางเพศของเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องเพศ หากไม่มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เยาวชนรู้จักการปฏิบัติและวางตัวให้เหมาะสมกับวัย

ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำเร็จ

25/09/2015 Panumas 0

การศึกษา ปัจจัยความสาเร็จในการจัดโปรแกรมพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถอดบทเรียนการทาพันธกิจพัฒนาเด็กปฐมวัยของคริสตจักรที่ได้ทาพันธกิจนี้อยู่ แล้วนาความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้แก่คริสตจักรอื่น ๆ

คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

21/07/2015 Panumas 0

หนังสือการ์ตูนเรื่อง “คริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน” เป็นประสบการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงของคริสตจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ที่ได้แสดงความรักของพระเจ้าและเพื่อนบ้าน ผ่านทางคริสตจักร โดยการดำเนินพันธกิจการพัฒนาชุมชนจนกระทั่งนำไปสู่การพลิกฟื้นชุมชนแห่งนี้ขึ้น

“คาวาห์” การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน

18/06/2015 Panumas 0

“คาวาห์” (การขับเคลื่อนคริสตจักรสู่การพลิกฟื้นชุมชน) เป็นคำภาษาฮีบรูที่หมายถึง “การผูกพันกัน การรอคอยด้วยใจจ่อ ความมุ่งหวัง และความคาดหวัง” คำนี้รวบรวมความหมายของการคิดในแง่ดี การมีความหวังและแนวคิดของการทำงานร่วมกันเอาไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและยั่งยืน

No Image

ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องการเป็นคู่มิตร

18/06/2015 Panumas 0

หัวขอเรื่องการเปนคูมิตรเปนเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับเรา โดยผานการเปนคู มิตรกับคริสตจักรทองถิ่นนั้น โครงการและผลประโยชนตาง ๆ ซึ่งทําใหชีวิต เปลยนแปลงได้ ถูกส่งลงไปถึงเด็กทารก เด็กๆ และนักศึกษาที่อยู่ ในความดูแลของเรา

No Image

ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องคริสตจักร

18/06/2015 Panumas 0

ในหนังสอเล่มนี้เราอธิบายความเข้าใจของคอมแพสชั่นเกี่ยวกับแนวคิดหลักๆ วาดวยคริสตจักรและนัยตาง ๆ ในทางปฏิบัติตอความเขาใจดังกลาว ในเบื้องตน พระเยซทรงนำเสนอคริสตจักรในฐานะชุมชนของอาณาจักรที่มี พลังขับเคลื่อนเป็นพลังฝายวิญญาณบนแผนดินโลกที่ไมอาจหยุดยั้งได