เรียนหลักสูตร LDP

15/06/2015 Panumas 0

โดยมีหัวข้อทั้งหมดดังนี้ รุ่น 9 – ทักษะการสมัครงาน, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่น 10 และ รุ่น 11 – มุมมองความยากจน, การทำธุรกิจขนาดย่อม, ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของคริสเตียน

อบรม Priceless Cube การต่อต้านการละเมิดสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเกิดความตระหนักในปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและการค้ามนุษย์ และรู้จักวิธีการป้องกัน และรู้วิธีการตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสม

No Image

Making Discipleship ครั้งที่ 3

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ภาระใจ ในในการประกาศผ่านสายสัมพันธ์ มีทักษะในการสร้างสาวกอย่างมีประสิทธิภาพ

No Image

อบรมวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่าง

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาชีพที่จะสามารถลงทุนเพื่อสร้างรายได้ได้ โดยใช้เวลาอบรม 30 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษา 1 คน สามารถเลือกเรียนได้ 2 ทักษะอาชีพจากอาชีพดังต่อไปนี้ การนวดเท้า, การสระผม ไดร์ผม ,เชทผม, นวดหน้า, แต่งหน้า ฯลฯ

ค่ายพักสงบ

15/06/2015 Panumas 0

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้พักสงบกับพระเจ้า มีโอกาสทบทวนและพักฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า อีกทั้งได้เรียนรู้วิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยให้ชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว

สัมมนา “ภัยคุกคามเด็กและเยาวชน”

11/06/2015 Panumas 0

หัวข้อข่าว  สัมมนา “ภัยคุกคามเด็กและเยาวชน” มูลนิธิดรุณาทรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ““ภัยคุกคามเด็กและเยาวชน”  ให้แก่คจ.คู่สัญญาคลัสเตอร์แม่สอด  11 โครงการ ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2015 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพระคริสตธรรมแม่สอด อ.แม่สอด

เหลียวหลัง แลหน้า

09/06/2015 Panumas 0

มูลนิธิดรุณาทรจัดการประชุม “เหลียวหลัง แลหน้า” ให้กับคริสตจักรคู่สัญญาทั้งหมดใน 14 พื้นที่ ได้แก่ อีสานเหนือ, อีสานใต้ , ภาคเหนือบน,ภาคเหนือล่าง, ภาคกลาง,สบเมย-ท่าสองยาง, แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย, โซนพี่น้องปกาเกอญอ, บ่อแก้ว, สะเมิง กัลยานิวัฒนา, แม่สอด-แม่ระมาด, อุ้มผาง-พบพระ,เชียงรายบนดอย และเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

No Image

ปรัชญาในการทำพันธกิจของคอมแพสชั่น “ความยากจน”

28/05/2015 Panumas 0

“ความยากจน” เป็นหนึ่งในชุดปรัชญาในการทำพันธกิจ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยองค์กรคอมแพสชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล ปรัชญาในการทำพันธกิจคอมแพสชั่นชุดนี้