คริสตจักรทุ่งจำเริง – อบรมเบเกอรี่

คริสตจักรทุ่งจำเริง – อบรมเบเกอรี่

คริสตจักรทุ่งจำเริง – อบรมเบเกอรี่ คริสตจักรทุ่งจำเริง ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเยาวชนชมรมธารน้ำทิพย์เบเกอร์รี่ จัดชั้นเรียนอบรมวิธีการทำขนมเค้กกล้วยหอม, คุ้กกี้แฟนซี, ทำเค้กและแต่งหน้าเค้ก ให้กับผู้ที่สนใจในชุมชน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม – 18 เมษายน...
คริสตจักรแม่ลายเหนือ – ค่ายดนตรี

คริสตจักรแม่ลายเหนือ – ค่ายดนตรี

คริสตจักรแม่ลายเหนือ – ค่ายดนตรี คริสตจักรแม่ลายเหนือจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอม เพื่อตอบสนองให้เด็กและเยาวชนที่สนใจดนตรีได้เข้าร่วมตามความชื่นชอบ โดยมีประเภทดนตรี กลองชุด กีต้าร์คอร์ด กีต้าร์เบส คีบอร์ดและอูคูเลเล่ มีเด็กเข้าร่วม 29 คน ทีมงานครูสอน 11 คน ใช้เวลาเรียน 6 วัน...
คริสตจักรเมืองฮอด – ค่ายฤดูร้อน

คริสตจักรเมืองฮอด – ค่ายฤดูร้อน

คริสตจักรเมืองฮอด – ค่ายฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายน คริสตจักรเมืองฮอดจัดค่ายฤดูร้อนให้เด็กในโครงการได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะความสามารถในสิ่งที่ตนเองชอบ เพื่อต่อยอดไปสู่การศึกษาต่อ และมุ่งสู่งานอาชีพ รวมทั้งเพื่อช่วยงานในคริสตจักร มีเด็กเข้าร่วมทั้งหมด 110 คน โดยแบ่งเป็น...
คริสตจักรสัมพันธ์ต๋องเต๊า – ค่ายรวี

คริสตจักรสัมพันธ์ต๋องเต๊า – ค่ายรวี

คริสตจักรสัมพันธ์ต๋องเต๊า – ค่ายรวี คริสตจักรสัมพันธ์ต๋องเต๊า ร่วมกับคริสตจักรสัมพันธ์ภาคกะเหรี่ยงโปว์ จัดค่ายสร้างสาวก ในหัวข้อค่าย “เติบโตเหมือนพระเยซู” เมื่อวันที่ 19-21 เมษายน 2566 ให้เด็ก ๆ...
คริสตจักรเตียนอาง – ค่ายรวี

คริสตจักรเตียนอาง – ค่ายรวี

คริสตจักรเตียนอาง – ค่ายรวี คริสตจักรเตียนอาง จัดค่ายรวี เเมื่อวันที่ 18-20เมษายน มีเด็กเข้าร่วมจำนวน 35 คนผลที่เกิดขึ้น คือ เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ๆ เด็กมีความกล้าแสดงออก...
คริสตจักรเตียนอาง – ค่ายครอบครัว

คริสตจักรเตียนอาง – ค่ายครอบครัว

คริสตจักรเตียนอาง – ค่ายครอบครัว คริสตจักรเตียนอาง ส่งเสริมพันธกิจครอบครัว โดยจัดค่ายครอบครัว เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2566 มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมประมาณ 45 ครอบครัวผลที่เกิดขึ้น คือ เด็กและครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น...