คริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ

เนื่องจากคริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะตั้งอยู่ใกล้เคียงพื้นที่ธรรมชาติ ทำให้พบเห็นปัญหาการบุกรุกป่าอยุ่บ่อยครั้ง จึงก่อตั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเฝ้าระวังผู้บุกรุกอย่างสม่ำเสมอไปพร้อมกับการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนมองเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ตั้งกลุ่ม “เยาวชนเข้มแข็ง” ทำหน้าที่สอดส่องเฝ้าระวังผู้บุกรุกป่าต้นน้ำด้วยการตั้งด่านสกัด และกิจกรรม “เยาวชนคนรักป่า” มีการเดินสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อตรวจตราความสมบูรณ์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้กับเยาวชนและคนในชุมชน โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ.2562 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลส่งเสริมการจัดกิจกรรม ปัจจุบันมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีผู้บุกรุกทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนได้อีก

อาจารย์สันติสุข พิมานประภา กล่าวถึงประโยชน์ในการทำกิจกรรมเหล่านี้ว่า “คนรุ่นหลังจะได้เห็นต้นไม้และมีน้ำใช้ตลอด ส่วนสัตว์ป่าก็มีที่อยู่และมีทรัพยากรป่าที่อุดมสมบูรณ์”

น้องเพ็ญศรี หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวถึงผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่า “เราสามารถปกป้องป่าไม้จากผู้คนภายนอกที่บุกรุกเข้ามาได้ และยังสามารถอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในชุมชนได้อีกด้วย”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ

ตั้งด่านสกัด / เดินสำรวจป่า

 

ที่มาปัญหา

ป่าต้นน้ำถูกบุกรุก

 

จุดประสงค์

  • เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่า
  • เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

 

การดำเนินงาน

โครงการนี้ริเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ.2562 มีกิจกรรมตั้งด่านสกัด 1-3 เดือน ต่อครั้ง และมีกิจกรรมเดินสำรวจป่าเดือนละครั้ง กิจกรรมเหล่านี้มีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกรรมการ และเยาวชนในหมู่บ้านร่วมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลและส่งเสริมส่วนที่ยังขาด

 

ผลที่เกิดขึ้น

ไม่มีผู้บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

 

ผู้มีส่วมร่วม

  • เยาวชนในโครงการและผู้ปกครอง
  • สมาชิกคริสตจักรนับพระพรอุมโล๊ะ
  • ชาวบ้านในชุมชน
  • หน่วยงานรัฐท้องถิ่น

 

จำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรม

50-60 คน

 

ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์

อาจารย์สันติสุข พิมานประภา

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ