ปลดปล่อยเด็กจากความยากจนในนามพระเยซู

 

ถ้อยแถลงแห่งพันธกิจ

รากฐานของการทำพันธกิจ

พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง

เรามีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง
ในการทำพันธกิจ

เด็ก คือเป้าหมายสำคัญ

เรามุ่งเน้นให้เด็กเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุด
โดยการพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล

คริสตจักรเป็นรากฐาน

เราร่วมงานกับคริสตจักร
ในฐานะคู่มิตรในการทำพันธกิจ

กลุ่มเป้าหมายของพันธกิจ

เด็กในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
1. เด็กที่ลงทะเบียนเข้า ร่วมโครงการ คือ เด็กยากจนซึ่งจะอยู่ในระบบการอุปการะตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ
2. เด็ก “ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ” ซึ่งก็หมายถึงเด็ก ๆ ทั่วไปในสังคม

จุดมุ่งหมายของพันธกิจ

เพื่อให้เด็กหลุดพ้นจากวงจรความยากจนและด้อยโอกาส มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชุมชนของตน

นั่นคือ เด็กได้รับการพัฒนาให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีศักยภาพ มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สามารถประกอบอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนสามารถทำประโยชน์สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่สังคม

คอมแพสชั่น ทำพันธกิจในเรื่องใดบ้าง

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

การพัฒนาเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะยาวนาน อาจจะไม่สามารถเห็นผลได้ในเวลาอันสั้น  แต่เมื่อเกิดผลแล้ว  ผลนั้นจะคงอยู่ในชีวิตของเด็กคนนั้นตลอดไป พันธกิจของคอมแพสชั่นจึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่ “การพัฒนาแบบองค์รวม” มากกว่า “การสงเคราะห์แต่เพียงอย่างเดียว”

“การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของคอมแพสชั่น” ออกแบบไว้ครอบคลุมตั้งแต่วัยเริ่มต้น
ของชีวิต ไปจนถึงวัยรุ่น ดังภาพนี้

– เริ่มตั้งแต่ยังเป็นทารกในครรภ์มารดา ซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อดูแลแม่ที่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์จนคลอดอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งแม่และลูก

– หลังจากนั้น เมื่อเด็กอายุครบ 1 ขวบ เด็กจะได้เข้าร่วมในโปรแกรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ได้รับการส่งเสริมจนมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกด้าน

การพัฒนาแบบองค์รวม คือ การพัฒนาในทุกมิติที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม-อารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ เราจึงสนับสนุนให้คริสตจักรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ทั้งด้านการเรียนรู้ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม-อารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ

ทั้งนี้ การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสูงสุดนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กด้วย เช่น ครอบครัว/ผู้ปกครองของเด็ก รวมไปถึงสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เด็กอยู่อาศัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งปัจจัยที่ส่งเสริมหรือกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตของเด็ก ด้วยเหตุนี้จึงมีงานด้านอื่น ๆ ที่เราให้ความสำคัญและดำเนินการอยู่ เช่น

– พันธกิจครอบครัว เน้นให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางแก่ผู้ปกครองในการดูแลลูกหลานตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่น

– พันธกิจสนับสนุนพิเศษที่ช่วยเหลือตามความจำเป็นอื่นๆ เช่น งานสถานะ บุคคล งานปกป้องคุ้มครองสิทธิ ฝึกอบรบวิชาชีพ จัดหามุ้งกันยุง จัดหาที่กรองน้ำ สร้างห้องน้ำ เป็นต้น

การเป็นปากเป็นเสียงให้กับเด็ก

การเป็นปากเป็นเสียงให้กับเด็ก เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คอมแพสชั่นยืนหยัดในการทำพันธกิจเพื่อเด็กยากจนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม เนื่องจากในทุกวันนี้ยังมีเด็กจำนวนมากที่ถูกริดรอนสิทธิ มีเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือรับการบริการทางการแพทย์อย่างดีที่สุด  มีเด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา,อุดมศึกษาหรือสายอาชีพ มีเด็กที่ขาดโภชนาการที่ดี มีเด็กถูกทารุณกรรม มีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศ มีเด็กถูกล่อลวง  หรือตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตของเด็กไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่เขาแต่ละคนสามารถจะไปถึงได้ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมและการพัฒนาประเทศอีกด้วย

สิทธิเด็ก (Child Rights) ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นสิทธิสากล (Universal Rights)  และเป็นสิทธิเด็ดขาด (Absolute Rights) ที่ตอ้ งไดก้ ารรับรองและคุม้ ครอง ดว้ ยจุดมุง่ หมายมิใช่เพื่อเรียกร้องสิทธิเด็ก แต่เพื่อการพัฒนาเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติ  ปัญญา ให้เจริญเติบโตรอบด้านอย่างเต็มศักยภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยการผนึกกำลังร่วมกันในทุกสถาบันทั่วโลก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมุ่งคุ้มครองสิทธิ 4 ประการ ดังนี้
1. สิทธิในการอยู่รอด
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะมีชีวิตรอดอยู่เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปโดยได้รับอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอ มีบ้านอยู่อาศัย และได้รับบริการสาธารณสุข รวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ
2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง
สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเอาเปรียบทางเพศ การใช้แรงงานที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือ พัฒนาการของร่างกาย สมองและจิตใจของเด็ก  การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ สิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมจากรัฐในกรณีถูกกล่าวหา  และการพิจารณาคดี และการปกป้องคุ้มครองเด็กที่มีชีวิตอยู่ภาวะยากลำบาก เช่น  เด็กพิการ เด็กผู้ลี้ภัย เด็กกำพร้า เป็นต้น
3. สิทธิในการพัฒนา
สิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อน สิทธิที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม สิทธิที่จะได้รับสิทธิในการศึกษาทุกประเภท สิทธิที่จะคิดพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนา
4. สิทธิในการมีส่วนร่วม
สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นและกล่าวถึงชีวิตของตนเอง รวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม และมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน

สิ่งที่คอมแพสชั่นทำอยู่ในเรื่องการเป็นปากเป็น เสียงให้กับเด็ก  ได้แก่

– เรียกร้องและปลุกจิตสำนึกของสังคมโดยสนับสนุนให้คริสตจักรตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก
– เชิญชวนและเปิดโอกาสให้คริสตจักรและชุมชนมีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กมากขึ้น
– สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือ และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่เด็ก
– ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศในการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ

“จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของทุกคนที่กำลังจะพินาศ
จงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรม
จงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนเข็ญใจ”

สุภาษิต 31:8-9