9 หน้าแรก 5 การอุปการะ

การอุปการะอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพของตนเอง และการช่วยให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง คือการช่วยเหลือที่ยั่งยืนและแท้จริง

การอุปการะในบริบทของคอมแพสชั่น

คำอธิบายเพื่อช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับ “การอุปการะ” ในบริบทงานของคอมแพสชั่น มีดังนี้

• การอุปการะในบริบทของคอมแพสชั่น มีนัยสำคัญ คือ เด็กจะได้รับรู้ว่าตนเอง  ได้รับการยอมรับและเป็นคนสำคัญสำหรับผู้อุปการะ ซึ่งจะช่วยให้เด็กตระหนักว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชีวิต
• เด็กหนึ่งคน สามารถมีผู้อุปการะได้คนเดียว แต่ผู้อุปการะหนึ่งคน สามารถอุปการะเด็กได้หลายคน
• คอมแพสชั่นจะสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปการะกับเด็ก โดยให้มีการเขียนจดหมายติดต่อกัน มีการพบปะเยี่ยมเยียนเด็ก และให้มีการอธิษฐานเผื่อเด็กเป็นประจำ สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปการะและเด็กได้อย่างสมํ่าเสมอ
• เงินจากผู้อุปการะ หรือเงินบริจาคนี้ คอมแพสชั่นไม่ได้มอบให้แก่เด็กหรือครอบครัวของเด็กแต่ละคนโดยตรง เพราะการมอบเงินบริจาคให้เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่วิธีที่จะพัฒนาและช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพของตนเองได้ เด็กจำเป็นต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
• ในแต่ละเดือนคอมแพสชั่นจะนำเงินจากผู้อุปการะหรือเงินบริจาคนี้ ไปจัดสรรให้กับคริสตจักรที่ร่วมพันธกิจกับคอมแพสชั่นซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กแต่ละคนโดยตรงเพื่อคริสตจักรจะสามารถนำเงินไปจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของเด็กในแต่ละพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอ และเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กในโครงการทุกคนอย่างทั่วถึง

เงินจากผู้อุปการะนำไปใช้ในเรื่องใดบ้าง ?

• การอุปการะในบริบทของคอมแพสชั่น มีนัยสำคัญ คือ เด็กจะได้รับรู้ว่าตนเอง  ได้รับการยอมรับและเป็นคนสำคัญสำหรับผู้อุปการะ ซึ่งจะช่วยให้เด็กตระหนักว่าตนเองมีคุณค่า ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาชีวิต
• เด็กหนึ่งคน สามารถมีผู้อุปการะได้คนเดียว แต่ผู้อุปการะหนึ่งคน สามารถอุปการะเด็กได้หลายคน
• คอมแพสชั่นจะสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปการะกับเด็ก โดยให้มีการเขียนจดหมายติดต่อกัน มีการพบปะเยี่ยมเยียนเด็ก และให้มีการอธิษฐานเผื่อเด็กเป็นประจำ สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปการะและเด็กได้อย่างสมํ่าเสมอ
• เงินจากผู้อุปการะ หรือเงินบริจาคนี้ คอมแพสชั่นไม่ได้มอบให้แก่เด็กหรือครอบครัวของเด็กแต่ละคนโดยตรง เพราะการมอบเงินบริจาคให้เพียงอย่างเดียว ไม่ใช่วิธีที่จะพัฒนาและช่วยให้เด็กค้นพบศักยภาพของตนเองได้ เด็กจำเป็นต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถฝึกฝนทักษะต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
• ในแต่ละเดือนคอมแพสชั่นจะนำเงินจากผู้อุปการะหรือเงินบริจาคนี้ ไปจัดสรรให้กับคริสตจักรที่ร่วมพันธกิจกับคอมแพสชั่นซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กแต่ละคนโดยตรงเพื่อคริสตจักรจะสามารถนำเงินไปจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของเด็กในแต่ละพื้นที่อย่างสมํ่าเสมอ และเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กในโครงการทุกคนอย่างทั่วถึง

ช่องทางในการอุปการะเด็ก

การอุปการะเด็กในพันธกิจของคอมแพสชั่น สามารถทำผ่านทางเว็บไซต์ compassion.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยคอมแพสชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (Compassion International) สำนักงานตั้งอยู่ที่รัฐโคโรลาโด สปริงส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา