9 หน้าแรก 5 คริสตจักร 5 การเป็นคู่สัญญา

การเป็นคู่สัญญา

คอมแพสชั่นมีประวัติศาสตร์เรื่องการเป็นคู่มิตรอันยาวนาน นับตั้งแต่ปี 1952 เป็นต้นมา เราใช้รูปแบบของการเป็นคู่มิตรอย่างหลากหลายเพื่อจะเอาใจใส่ดูแลเด็ก ๆ ที่อยู่ในความขัดสน แม้ว่าเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการให้คุณค่าแก่การเป็นคู่มิตรและคู่มิตรทั้งหลายของเราเช่นนี้ คอมแพสชันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก ส่วนมากเราได้บทเรียนในการเป็นมิตรจากการปฏิบัติ และบทเรียนเหล่านั้นบางครั้งก็ท้าทายและบางครั้งก็ถึงกับเป็นเรื่องยากลำบาก กระนั้นเราก็บากบั่นพากเพียรที่จะปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องในการร่วมงานกับคู่มิตรเพื่อจะเป็นภาพสะท้อนของแผ่นดินของพระเจ้าที่ดีกว่าเดิม

การเป็นคู่มิตรของคอมแพสชั่น คือ

ความสัมพันธ์ที่ให้ความร่วมมือกันและอำนวยประโยชน์ต่อกันและกันระหว่างคอมแพสชันและหน่วยงานอีกแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลดปล่อยเด็ก ๆ ออกจากความยากจนในพระนามของพระเยซู ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินกว่าความสามารถของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำได้ฝ่ายเดียว

คำจำกัดความนี้นำมาซึ่งความคิดหลักที่สำคัญ 3 ประการ

  1. การเป็นคู่มิตรของคอมแพสชั่นอยู่บนพื้นฐานของการทำพันธกิจร่วมกันเพื่อปลดปล่อยเด็ก ๆ ออกจากความยากจนในพระนามของพระเยซู
  2. การเป็นคู่มิตรของคอมแพสชั่นถูกสร้างขึ้นบนความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความสัมพันธ์ต่อกันและกันอย่างแข็งขันและให้ความร่วมมือในพันธกิจอย่างเต็มใจ
  3. การเป็นคู่มิตรของคอมแพสชันยอมรับว่าการให้เกียรติกันและประโยชน์ที่มีร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเป็นคู่มิตรที่เข้มแข็ง เรายอมรับว่าเราต้องการกันและกันเพื่อจะทำพันธกิจให้สัมฤทธิ์ผล

คอมแพสชันได้เข้าสู่การเป็นคู่มิตรหลากหลายรูปแบบตามคำจำกัดความนี้ เราเห็นว่าผู้อุปการะ ผู้บริจาคและคริสตจักรคู่สัญญาเราเป็นคู่มิตรที่ตรงตามคำจำกัดความนี้ เราเห็นผู้ให้การสนับสนุน ผู้แทน และวิทยากรของเราเป็นคู่มิตรที่ตรงตามคำจำกัดความนี้ และแน่นอนเราเห็นคริสตจักรท้องถิ่นที่ทำพันธกิจร่วมกับเราตามโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมในประเทศต่าง ๆ ที่เราทำงานอยู่เป็นคู่มิตรที่ตรงตามคำจำกัดความนี้ด้วย

หลักการการเป็นคู่มิตรของคอมแพสชัน

การเป็นคู่มิตรคอมแพสชันเป็นความสัมพันธ์ที่ร่วมมือร่วมใจและก่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างคอมแพสชันกับหน่วยงานอีกแห่งหนึ่ง เพื่อจุดประสงค์ในการปลดปล่อยเด็ก ๆ จากความยากจนในพระนามพระเยซู ซึ่งอยู่เกินขีดความสามารถของคู่มิตรฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะทำได้ตามลำพัง

  1. การเป็นคู่มิตรมีพื้นฐานอยู่บนเอกลักษณ์ของเราในพระคริสต์
  2. การเป็นคู่มิตรแสวงหาความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติต่อกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน
  3. การเป็นคู่มิตรยอมรับผิดชอบร่วมกันและอุทิศตัวต่อกัน
  4. การเป็นคู่มิตรก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่มองเห็นได้

คริสตจักร

เป็นรากฐาน  เราร่วมงานกับคริสตจักร  ในฐานะคู่มิตร  ในการทำพันธกิจ