9 หน้าแรก 5 เด็กและเยาวชน 5 ลิงค์เครือข่ายพันธกิจเยาวชน

ลิงค์เครือข่าย
พันธกิจเยาวชน

YWAM Thailand

ทำงานด้าน:

 • โรงเรียนการสร้างสาวก
 • DTS: Discipleship traninning school
 • การให้คำปรึกษา
 • บุกเบิกคริสตจักร
 • พันธกิจเมตตา

 Website:  https://www.ywamthai.org/

YFC Youth For Christ

ทำงานด้าน:

 • กลุ่มสามัคคีธรรม
 • การสร้างสาวก
 • ผลิตสื่อเพื่อการประกาศ
 • ค่ายนักประกาศตัวจ้อย
 • Youth Challange

Website : https://thailandyfc.net/

หน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

ทำงานด้าน:

 • การอภิบาลเยาวชน

CCC (Campas Crusade for Christ Thailand)

ทำงานด้าน:

 • สร้างผู้นำในการขับเคลื่อนพันธกิจในมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • เสาะ สร้าง ส่ง

มูลนิธิ คิดเพื่อเด็ก Think small

ทำงานด้าน:

นำกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน โปรแกรมพ้นภัยจากยาเสพติดป้องกันการค้ามนุษย์ในเด็กป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยมี 3 ขั้นตอน

 •  ความบันเทิงสนุกสนาน
 •  การเรียนรู้
 • การให้สิทธิอำนาจ

Sports Friends

ทำงานด้าน:

 • การพัฒนาพันธกิจกีฬาให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นเยาวชนและมีคริสตจักรเป็นศูนย์กลาง

TKBC youth อนุชน TKBC

ทำงานด้าน:

 •  พันธกิจประกาศและติดตามอนุชนในตัวเมือง (Youth in the City)
 • พันธกิจกีฬาเพื่อการประกาศ (Sport Ministry)

มูลนิธิกล้าทำดี

ทำงานด้าน:

 • รักแท้รอได้ (Reach 4 Life)
 • พระคัมภีร์เล่มแรกของฉัน (My First Bible!) เป็นโครงการที่ “กล้าทำดี” มอบพระคัมภีร์เล่มแรกสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

Iserve

ทำงานด้าน:

 • สร้างผู้นำอาสารับใช้ ให้อุทิศตัวในการดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างในการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต มีภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อนำคนมาถึงความรอดและร่วมรับใช้ร่วมกับผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่น

ชูใจโปรเจค

ทำงานด้าน:

 • พี่เลี้ยงออนไลน์เป็นพื้นที่รวบรวมคอนเท้นต์สร้างแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นคริสเตียนไทยด้วยพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้าเราอยากเห็นวัยรุ่นไทยเข้มแข็งและเติบโตกับพระเจ้าและสามารถชูใจผู้อื่นต่อไปได้

GB& YMB ยุวสตรียาตรา และ ยุวมานพ ประเทศไทย

ทำงานด้าน:

 • พันธกิจสสำหรับเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 7-18 ปี รวมถึงการฝึกวินัยสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในพระคริสต์ ทั้งด้านการศึกษา ร่างกายจิตวิญญาณ และการรับใช้สังคม โดยมีผู้นำผู้ใหญ่คริสเตียนเป็นแบบอย่าง และเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา