หน้าแรก 9 เกี่ยวกับเรา 9 การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

การพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Child Deveopment)

การพัฒนาเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะยาวนาน อาจจะไม่สามารถเห็นผลได้ในเวลาอันสั้น แต่เมื่อเกิดผลแล้ว ผลนั้นจะคงอยู่ในชีวิตของเด็กคนนั้นตลอดไป พันธกิจของคอมแพสชั่นจึงให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่ “การพัฒนาแบบองค์รวม” มากกว่า “การสงเคราะห์แต่เพียงอย่างเดียว”

“การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของคอมแพสชั่น” ออกแบบไว้ครอบคลุมตั้งแต่วัยเริ่มต้นของชีวิตไปจนถึงวัยรุ่น ดังภาพนี้

  • เริ่มตั้งแต่ยังเป็นทารกในครรภ์มารดา ซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อดูแลแม่ที่ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์จนคลอดอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งแม่และลูก
  • หลังจากนั้น เมื่อเด็กอายุครบ 1 ขวบ เด็กจะได้เข้าร่วมในโปรแกรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ได้รับการส่งเสริมจนมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีในทุกด้าน

การพัฒนาแบบองค์รวม คือ การพัฒนาในทุกมิติที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม-อารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ เราจึงสนับสนุนให้คริสตจักรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก ทั้งด้านการเรียนรู้ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม-อารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ

ทั้งนี้ การพัฒนาเด็กแบบองค์รวมให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสูงสุดนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเด็กด้วย เช่น ครอบครัว/ผู้ปกครองของเด็ก รวมไปถึงสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เด็กอยู่อาศัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งปัจจัยที่ส่งเสริมหรือกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชีวิตของเด็ก ด้วยเหตุนี้จึงมีงานด้านอื่น ๆ ที่เราให้ความสำคัญและดำเนินการอยู่ เช่น

  • พันธกิจครอบครัว เน้นให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางแก่ผู้ปกครองในการดูแลลูกหลานตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยรุ่น

  • พันธกิจสนับสนุนพิเศษที่ช่วยเหลือตามความจำเป็นอื่นๆ เช่น งานสถานะ บุคคล งานปกป้องคุ้มครองสิทธิ ฝึกอบรบวิชาชีพ จัดหามุ้งกันยุง จัดหาที่กรองน้ำ สร้างห้องน้ำ เป็นต้น

“จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้เพื่อสิทธิของทุกคนที่กำลังจะพินาศ
จงอ้าปากของเจ้าพิพากษาอย่างชอบธรรม
จงให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนเข็ญใจ”

สุภาษิต 31:8-9