9 หน้าแรก 5 เด็กและเยาวชน 5 การพัฒนาเยาวชน CYL

Christian Youth Leader

(CYL)

การร่วมมือกันของ ตัวเยาวชน, พี่เลี้ยง, คริสตจักรและมูลนิธิดรุณาทร (Model of the four key stakeholders on Christian Youth Leader : CYL) 

เยาวชน

มีใจที่อยากจะเติบโต
เพื่อเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น
(1 ทิโมที 4:12)

คริสตจักรและคณะกรรมการ CYL

หนุนใจ ช่วยเสริมสร้างเยาวชนและพี่เลี้ยงรวมถึงการจัดเตรียมเวทีในการสร้างความตระหนักว่าเด็กเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  สร้างโอกาสในการรับใช้

พี่เลี้ยง

มีภาระใจในการที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีและอยากที่จะสร้างสาวก  เพื่อช่วยให้เยาวชนเติบโตและพัฒนาคุณลักษณะ  (2ทิโมที 2:2)

มูลนิธิ

จัดเตรียมผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนด้านการเงินผ่าน CIV(EDU,NFL) การติดตาม และหนุนใจผู้นำคริสตจักร แบ่งปันกิจกรรมตัวอย่าง