9 หน้าแรก 5 เกี่ยวกับเรา 5 คอมแพสชั่นประเทศไทย

คอมแพสชั่น

ประเทศไทย

 

คอมแพสชั่นเข้ามาในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2513 เริ่มต้นทําพันธกิจผ่านหลายองค์กร เพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย อาทิ American Baptist Church ซึ่งทํางานกับพี่น้องกะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่, Happy Home, สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นต้น

ในปีเดียวกันนั้นเอง คอมแพสชั่นได้ทำพันธกิจหอพักผ่านองค์กรที่มีชื่อว่า “คณะคริสตจักรกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์ในประเทศไทย” เพื่อช่วยเหลือในด้านอาหาร การศึกษา และที่พักอาศัยแก่เด็กชาวไทยภูเขาซึ่งอยู่ในภาคเหนือ

ในปีพ.ศ.2515 ได้จัดตั้งเป็น “Compassion International Incorporated” จดทะเบียนในสังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

ในปีพ.ศ.2528 เริ่มขยายงานไปตามภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคอีสาน และเหนือตอนล่าง โดยทําพันธกิจในรูปแบบโปรแกรมที่มีชื่อว่า Family Helper Program (เป็นการสงเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล), Meal Program (อาหารกลางวัน ช่วยเหลือตามศูนย์อพยพ) และ School Program (ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน)

ในปีพ.ศ. 2535 ได้เปลี่ยนรูปแบบของการช่วยเหลือแบบสงเคราะห์มาเป็นรูปแบบการพัฒนาเด็ก โดยมีชื่อโปรแกรมว่า Holistic Child Development Program หรือการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมซึ่งเน้นการพัฒนาในทุกด้านที่สําคัญไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ด้านสังคม-อารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 ได้จดทะเบียนเป็น “มูลนิธิ” ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิดรุณาทร”

“มูลนิธิดรุณาทร” ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ปัจจุบันสํานักงาน คอมแพสชั่น ประเทศไทย หรือ มูลนิธิดรุณาทร
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 57/7 ถนนทุ่งโฮเต็ล ซอย 3/1 ตําบลวัดเกต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 66 53 266 426-9 โทรสาร 66 53 240 442