9 หน้าแรก 5 การปกป้องเด็ก 5 เครือข่ายการปกป้องเด็ก

เครือข่ายการปกป้องเด็ก

 

ภาคเหนือตอนล่าง

เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัดตาก
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC) 
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 6 (ศพดส.ภ.6)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดตาก

จังหวัดพิษณุโลก
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 6 (ศพดส.ภ.6)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 6 (ศพดส.ภ.6)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย

 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย

 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย

ภาคกลางและภาคตะวันออก

เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคกลางและภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานคร
 • กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกรุงเทพฯ (ศูนย์บริการร่วม)
 • สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ส่วนกลาง)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี (บก.ปดส.)
 • ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี
 • กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ศดส.บช.น.)
จังหวัดกาญจนบุรี
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี

 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี

 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี

 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 7 (ศพดส.ภ.7)

 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 2 (ศพดส.ภ.2)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ

 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธร ภาค 1 (ศพดส.ภ.1)

 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

ภาคอีสานตอนบน

เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคอีสานตอนบน

จังหวัดอุดรธานี
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดกาฬสินธุ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดหนองบัวลำภู
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดสกลนคร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร

 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร

 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร

 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดสกลนคร (สาขาสว่างแดนดิน)

 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

จังหวัดเลย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลย
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเลย
จังหวัดหนองคาย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองคาย
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย

ภาคอีสานตอนล่าง

เครือข่ายการปกป้องเด็ก-ภาคอีสานตอนล่าง

จังหวัดบุรีรัมย์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 3 (ศพดส.ภ.3)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดนครราชสีมา
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 3 (ศพดส.ภ.3)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดอุบลราชธานี
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 3 (ศพดส.ภ.3)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค 3 (ศพดส.ภ.3)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดร้อยเอ็ด
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)
 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)
 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

 • บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

 • ศูนย์พึ่งได้ ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรี (One Stop Crisis Center: OSCC)

 • สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม

 • สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม

 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)

 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และการค้ามนุษย์  ตำรวจภูธรภาค 4 (ศพดส.ภ.4)

 • สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม