9 หน้าแรก 5 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

แบบฟอร์ม – แบบสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่

 

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการแจ้งเหตุอันต้องสงสัย เกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก

แบบฟอร์มการแจ้งเหตุอันต้องสงสัย เกี่ยวกับการทารุณกรรมเด็ก

“ทารุณกรรม” หมายถึง การกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกาย หรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กให้กระทําหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

read more

แบบสำรวจ และ แบบสอบถาม

แบบสำรวจการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรท้องถิ่น

แบบสำรวจการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนของคริสตจักรท้องถิ่น

มูลนิธิดรุณาทรได้จัดทำแบบสำรวจชุดนี้ขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของคริสตจักรในประเทศไทยว่ามีรูปแบบการทำพันธกิจเด็กอย่างไร และทราบถึงสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และความพร้อมของคริสตจักรในการช่วยเหลือหรือพัฒนาเด็กและเยาวชนเหล่านั้น

read more
แบบสำรวจการรับรู้สถานการณ์และการแจ้งข่าวของเยาวชนจากเหตุการณ์การถูกทารุณกรรม

แบบสำรวจการรับรู้สถานการณ์และการแจ้งข่าวของเยาวชนจากเหตุการณ์การถูกทารุณกรรม

การเก็บข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจเรื่องการปกป้องตัวเองจากการถูกทารุณกรรมของวัยรุ่น แล้วนำข้อมูลมาหาแนวทางในการพัฒนาวัยรุ่นในด้านนี้ต่อไป

read more