9 หน้าแรก 5 คริสตจักร 5 คริสตจักรกับพันธกิจเด็ก

คริสตจักรกับพันธกิจเด็ก

เราเชื่อว่าคริสตจักรท้องถิ่นเป็นตัวแทนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เพื่อทำให้พระมหาบัญชาของพระองค์สำเร็จ

 

เราเชื่อว่าคริสตจักรท้องถิ่นเป็นตัวแทนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เพื่อทำให้พระมหาบัญชาของพระองค์สำเร็จ เป้าหมายของเราคือ การสำแดงความรักกับเด็กในชุมชน โดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาใด และหุ้นส่วนของเราซึ่งได้แก่คริสตจักร คือผู้ที่จะนำข่าวประเสริฐไปยังเด็กเหล่านั้น

คริสตจักรท้องถิ่นสามารถพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องได้ เนื่องจากตั้งอยู่ในชุมชนก่อนที่คอมแพสชั่นจะเข้ามาและจะดำรงอยู่ต่อไปแม้กระทั่งหลังจากที่พันธกิจสำเร็จแล้ว จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราพบว่าคริสตจักรมีความมั่นคงกว่าสถาบันหรือองค์กรท้องถิ่นใดๆ ในฐานะตัวแทนของการพัฒนาที่ยั่งยืน

คริสตจักรคือผู้ที่จะสำแดงความรักของพระเจ้าออกมาเป็นการกระทำและเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชน

คอมแพสชั่นทำงานร่วมกับคริสตจักรคู่สัญญาอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายนิมิตในการทำพันธกิจกับเด็ก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเด็กให้กับคริสตจักร และเพื่อช่วยคริสตจักรในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่ากระบวนการเหล่านี้จะซับซ้อน แต่ผลที่ได้รับนั้นคุ้มค่ายิ่ง

ลักษณะคริสตจักรที่ทำให้เด็กรู้สึกเป็นมิตร

ดร.คีธ ไวท์ เขียนไว้ว่า “ความต้องการที่สำคัญของเด็กทุกคนคือการได้รับความรักและได้ให้ความรักกับผู้ใหญ่ที่มีความสำคัญสักคนหนึ่งหรือมากกว่านั้น”  มีความต้องการพื้นฐาน 5 ประการของเด็กที่ถ้าหากไม่ได้รับการตอบสนองก็จะไปลดทอนศักยภาพของเด็กในการได้รับประสบการณ์ความรักและการแสดงความรัก ซึ่งจะต้องได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐานนี้จากที่บ้าน ฉะนั้น คริสตจักรที่มีความไวในเรื่องนี้ก็จะหาทางพัฒนาพันธกิจของตนและให้ความเป็นมิตรกับเด็กอันจะเป็นแหล่งสำคัญในการตอบสนองความต้องการดังกล่าว

 • ความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการพื้นฐานของเด็กคือสถานที่ซึ่งให้ความสัมพันธ์ ได้สำรวจค้นพบ ได้เล่นและได้พัฒนา ไม่มีอุปสรรคจะมาขัดขวางได้ถ้าหากเด็กรู้สึกว่าตัวเขาปลอดภัย
 • การได้เป็นคนสำคัญเด็กต้องรู้สึกมั่นใจว่าตนเป็นคนหนึ่งที่มีค่าเพราะเขาเป็นตัวเขาเอง เด็กทุกคนต้องการรู้ว่าอย่างน้อยก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อุทิศตนให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไข
 • อาณาเขตส่วนตัวเพื่อพัฒนาและสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ความสามารถที่จะทำให้เด็กเข้าใจและเคารพในอาณาเขตส่วนตัวเป็นด้านที่สำคัญในการดูแลเด็กของเรา กระบวนการที่มั่นคงและการเป็นตัวอย่างที่คงเส้นคงวาควรจะเป็นตัวกำหนดอาณาเขตของเรามากกว่าการใช้กฏเกณฑ์
 • ชุมชนพระคัมภีร์บอกว่า เราถูกสร้างขึ้นเพื่อชุมชนและความสัมพันธ์ คริสตจักรของเราได้สร้างชุมชนเช่นนั้นหรือไม่?
 • ความสร้างสรรค์เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นผู้สร้างสรรค์คนสำคัญ เนื่องจากเขาถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า เขาจึงต้องได้รับโอกาสที่จะสร้าง ทำ และกำหนดรูปแบบ
สิ่งพื้นฐานที่เด็กควรได้รับจากคริสตจักร
 • การสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า
 • การสร้างเด็กให้เป็นสาวก
 • การอธิษฐาน
 • ความรักและความห่วงใย
 • โอกาสเข้าร่วมในพันธกิจ
 • บริเวณคริสตจักรที่ดูเป็นกันเอง
 • ห้องเรียนที่เหมาะสม
 • ครูสอนเด็กที่มีคุณสมบัติ
 • ชั้นเรียนและหลักสูตรที่แบ่งตามระดับอายุ
 • การฝึกฝนและเตรียมครอบครัวให้พร้อม
ทำรายการของคริสตจักรให้เด็กรู้สึกอบอุ่นมากขึ้น

การนมัสการร่วมควรเป็นการนมัสการที่มีความหมายสำหรับเด็ก  และไม่ใช่เป็นการทำตามมาตรฐานประสบการณ์ของผู้ใหญ่

เด็กควรได้พูดและได้ฟัง ก่อน ระหว่าง และหลังการเข้าร่วมกับคริสตจักร ควรถามพวกเขาว่ามีอะไรที่เขาต้องการให้คริสตจักรทำให้ และเขาเองควรเข้าร่วมในการตัดสินใจด้วย

คริสตจักรอาจเทศนาให้เด็กฟังได้หรือจัดรูปแบบคำสอนอื่นๆ ในช่วงเวลานมัสการตามระดับของเด็กที่จะให้เด็กเข้าร่วมด้วย และช่วยให้พวกเรารู้ว่าตนได้รับการเฝ้าดูและมีคุณค่า

ระเบียบการและวาระของคริสตจักร   การประชุมผู้นำและรายการประจำปีของคริสตจักร ควรเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับเด็ก และพัมนาพันธกิจเพื่อเด็ก

ชั้นเรียนและการสอนพระคัมภีร์ควรแบ่งตามอายุให้เหมาะสมกับอายุและวุฒิภาวะของเด็ก

งบประมาณของคริสตจักรควรมีการหาทุนเพื่องานด้านเด็ก รวมถึงอุปกรณ์ การอบรมครู กิจกรรมและงานประเพณี

ประเพณีของคริสตจักรงานประเพณี เช่น คริสตมาส อีสเตอร์ และวันพิเศษอื่นๆของคริสตจักร วันเกิด งานครบรอบและงานรำลึก และทำประเพณีเหล่านี้ให้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็ก

ศิษยาภิบาลควรมาเป็นแขกของพันธกิจด้านเด็กเป็นครั้งคราวและควรรู้จักเด็กให้ได้มากๆ

ตั้งวันและเวลาเพื่อการอวยพรเด็ก คริสตจักรควรมีงานนี้บรรจุอยู่ในรายการประจำปี