9 หน้าแรก 5 เกี่ยวกับเรา 5 ปรัชญาในการทำงาน

จงให้ความยุติธรรมแก่คนอ่อนแอและเด็กกำพร้า
จงปกป้องสิทธิของผู้ทุกข์ยากและผู้ขัดสน

สดุดี 82:3

ปรัชญาของคอมแพสชั่น

ปรัชญาในการทำงาน  ที่เป็นรากฐานของมูลนิธิฯ

เด็ก

เด็กถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า พวกเขามีศักดิ์ศรีและคุณค่าที่ไม่อาจวัดได้

การเป็นคู่มิตร

พระคัมภีร์เต็มไปด้วยแบบอย่าง หลักการ และคำเตือนสติ ให้เราใส่ใจต่อ ‘การออกแบบของพระเจ้า’

คริสตจักร

คริสตจักรคืออะไร? คำศัพท์เดียวกันนี้เมื่อพูดถึงพระกายสากลของพระคริสต์ที่ขยายออกไปทั่วโลก

ความยากจน

เราขอนำเสนอปัญหาความยากจนจากแต่ละแง่มุม ควบคู่ไปกับการสะท้อนคำสอนจากพระคัมภีร์

หลักข้อเชื่อของคอมแพสชั่น

• เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ไม่มีข้อผิดพลาดเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่มีสิทธิอำนาจ
• เราเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่องค์เดียว ผู้ทรงสภาพนิรันดร์ในสามพระภาค คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์
• เราเชื่อในความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ การประสูติจากสาวพรหมจารีชีวิตที่ปราศจากบาป การอัศจรรย์ที่ทรงทำ การสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปโดยพระโลหิต การฟื้นคืนพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ประทับ ณ เบื้องขวาของพระบิดา และการเสด็จกลับมาพร้อมด้วยฤทธิ์อำนาจและสง่าราศี
• เราเชื่อว่าผู้ที่หลงหายและคนบาปจำเป็นต้องบังเกิดใหม่  โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงจะรอดได้
• เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังคงทำพระราชกิจในปัจจุบัน  และการประทับของพระองค์ในชีวิตคริสเตียนทำให้พวกเขาสามารถมีชีวิตที่ชอบธรรม
• เราเชื่อเรื่องการฟื้นจากความตายว่า ผู้ที่ได้รับความรอดจะฟื้นขึ้นสู่ชีวิตและผู้ที่หลงหายจะฟื้นขึ้นสู่ความพินาศ
• เราเชื่อในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์

ค่านิยมหลัก

คอมแพสชั่นเป็นองค์กรที่พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง มุ่งมั่นทำงานร่วมกับคริสตจักร  โดยยึดถือค่านิยม ต่อไปนี้

• ความสัตย์ซื่อ (Integrity)
• ความเป็นเลิศ (Excellence)
• การเป็นผู้อารักขาที่ดี (Stewardship)
• ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Dignity)
• วิจารณญาณฝ่ายวิญญาณ (Discernment)