หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด

อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด

Youth and Creation Care

“อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด”

โดย คริสตจักรแม่เอาะ คลัสเตอร์อินทนนท์ มูลนิธิดรุณาทร และองค์กรเครือข่าย

23 กันยายน 2566 ณ คริสตจักรแม่เอาะ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิดรุณาทร ส่งเสริมแคมเปญ Youth and Creation Care เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมกับคริสตจักรแม่เอาะ คลัสเตอร์อินทนนท์ และองค์กรเครือข่าย ในภารกิจ “อาสาปลูกป่า-เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ-เยาวชนปลอดยาเสพติด” ณ พื้นที่ป่าในชุมชนบ้านแม่เอาะ ตำบลนาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดินน้ำป่าต้นน้ำ และสนับสนุนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ห่างไกลยาเสพติด มีเยาวชนอายุระหว่าง 12-22 ปี ประมาณ 200 คน จาก 20 คริสตจักรเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นกล้าไม้ 10,000 ต้นในพื้นที่ป่าไม้ในชุมชนหลายแห่งในอำเภอแม่แจ่ม 

งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำคริสตจักรและผู้นำชุมชนมาร่วมอย่างอบอุ่น โดยมี พ่อครูมีชัย สันติชัยชาญ ผู้ปกครองคริสตจักรแม่เอาะ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นตัวแทนเยาวชน นายฤทธิ์ชัย วิทยารุ่งโรงจน์ กล่าวความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้  อ.สมทอง เปรมชื่นพนาวัน เลขาธิการคริสตจักรเขตศิโยนและรองประธานคริสตจักรภาคที่19 สภาคริสตจักรในประเทศไทย กล่าวความสำคัญของการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้  อ.เทมส์ ภู่ไพศาล ตัวแทนมูลนิธิดรุณาทร กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน ร่วมด้วย นายนวพล คีรีรักษ์สกุล ตัวแทนมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ กล่าวส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นายเกศพล แสงกระจ่างชื่น เลขานุการนายก อบต.แม่นาจร กล่าวสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อมและต้านยาเสพติดนอกจากนั้นมีการแสดงขับร้องเพลงประสานเสียงจากหลายคณะ ได้แก่ คณะสตรีคริสตจักรแม่เอาะ กลุ่มเยาวชนชายจากคริสตจักรแม่หอย  กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ และเยาวชนจากคลัสเตอร์อินทนนท์ หลังจากนั้นจึงแจกต้นกล้าไม้ให้ผู้มาร่วมงานร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณที่กำหนดไว้จำนวน 2,000 ต้น ปิดท้ายงานโดย ผู้ใหญ่บ้าน นายทวี ชำนิสารพันการ ตัวแทนคริสตจักรแม่เอาะ กล่าวขอบคุณและหนุนใจเยาวชนให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าไม้  กล่าวปิดงานโดย นายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม จากนั้น ศจ.สะกรีบอ ศิษยาภิบาลคริสตจักรแม่เอาะ อธิษฐานขอพระพรให้แก่ผู้มาร่วมงาน หลังจากกิจกรรมอาสาปลูกป่าในช่วงเช้า ช่วงบ่ายมีกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคริสตจักร

ภารกิจอาสาปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ เป็นหนึ่งในแผนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคริสตจักรแม่เอาะ และคริสตจักรในคลัสเตอร์อินทนนท์ ที่ตอบสนองต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมเยาวชนทำกิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟป่า การอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่า การปลูกต้นไม้ทดแทน ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความสำคัญในประเด็น “ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด” สร้างจิตสำนึกและให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนอยู่เสมอ อีกทั้งสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม โดยสนับสนุนให้ทำกิจกรรมตามความสนใจ สนับสนุนการเล่นกีฬา การเรียนพระคัมภีร์และกลุ่มสามัคคีธรรม ตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพ

คำกล่าวจาก ผู้ใหญ่บ้าน นายทวี ชำนิสารพันการ

ผู้ใหญ่บ้านแม่เอาะ ได้เป็นตัวแทนสมาชิกในหมู่บ้านกล่าวขอบคุณ นายอำเภอสุรวุธ จันทร์งาม ส.อบต.แม่นาจร โครงการต้นน้ำแม่สะงะ โครงการไทยรักษ์ป่าแม่สะงะ เศรษฐศาสตร์ชุมชนช่วยกันพัฒนา มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ คลัสเตอร์อินทนนท์ มูลนิธิดรุณาทร คริสตจักรแม่เอาะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูโรงเรียนบ้านแม่เอาะ เยาวชนและเด็ก ๆ ทุกคน  ที่มีส่วนร่วมและพัฒนาโครงการอาสาปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าต้นน้ำ เยาวชนปลอดยาเสพติด (Youth and Creation Care)

ทั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวถึงป่าชุมชนแห่งนี้ในสมัยก่อนว่า ป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 400 ไร่ เป็นป่าหัวโล้นแทบจะไม่มีต้นไม้เลย

และเมื่อสิบกว่าปีก่อนก็ได้มีชาวบ้าน 10 กว่าครอบครัว ได้แผ้วถางป่าเป็นพื้นที่ทำกินส่วนหนึ่ง เพื่อดำรงชีพ ประกอบกับพื้นที่ป่าที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อถึงฤดูฝนทำให้น้ำป่าไหลบ่าลงสู่ด้านล่าง ท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนที่อยู่ด้านล่างในทุก ๆ ปี โดยชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างนั้นได้ทำการเกษตร ทำไร่ ทำนามาก่อนที่จะเกิดชุมชนข้างบนที่ถางป่าปรับเป็นพื้นที่ทำกิน

ดังนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงร่วมหารือ กับคณะกรรมการต่าง ๆ ผู้นำศาสนา ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำกินบนผืนป่าได้คืนพื้นที่ ให้กลับคืนเป็นป่า และร่วมกันปลูกป่าเพื่อความอุดมสมบูรณ์ สร้างเป็นป่าชุมชน โดยมีแนวคิดให้ชุมชนต้องช่วยกันดูแลผืนป่า

ผลแห่งความสำเร็จนี้ เกิดจากความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานชุมชน คริสตจักรบ้านแม่เอาะ รวมทั้งคนในชุมชน ที่ได้เห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ จึงได้ให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณทำแนวกันไฟ การร่วมกันปลูกป่า และการเพิ่มจำนวน หมูป่า ไก่ป่า กระรอก เพื่อให้ผืนป่าแห่งนี้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง

อีกเรื่องหนึ่งที่ทางผู้ใหญ่บ้านรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมาก คือเรื่องยาเสพติด ที่เข้ามาในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น บ้านแม่เอาะเหนือ แม่เอาะกลางและแม่เอาะใต้ ที่มีประชากรรวมกันประมาณ 700 กว่าคน  เด็ก ๆ ที่ติดยาเสพติด มีตั้งแต่เด็กอายุ 10-12 ขวบ โดยบ้านแม่เอาะเหนือมีผู้ติดยาเสพติดกว่า 20% บ้านแม่เอาะกลางที่ส่วนใหญ่เป็นคริสเตียน ก็ยังมีติดยาเสพติดที่ 7-8 % โดยผู้ปกครองและโรงเรียนบ้านแม่เอาะ ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องนี้ โดยผู้ใหญ่บ้านก็ได้ฝากเรื่องยาเสพติดนี้ให้กับทางราชการ ได้ช่วยหาแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง

ผู้ใหญ่บ้านยังทิ้งท้ายไว้อีกว่า อีก 4-5 ปีข้างหน้าให้เข้ามาลองดูว่า ป่าแห่งนี้จะเติบโต อุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกสักเท่าใด และได้ขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนผืนป่าแห่งนี้ ให้ป่าแห่งนี้เป็นป่าที่แบ่งปันที่สำคัญของชุมชนบ้านแม่เอาะสืบไป

วิดีโอข่าว อาสาปลูกป่า

อัลบั้มภาพบรรยากาศในงาน

ทีมวิดีโอ:

  • เพ็ค
  • เนตร
  • ตูน

ทีมช่างภาพเยาวชน:

  • กร ณัฐกร สถิรกุลพงษ์
  • ศรี ศักดิ์ศรี พจณิชา
  • เบลสซิ่ง พรไพลิน ตอพนากุล
  • น้ำผึ้ง สุธรพรหมรักษ์
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ