คริสตจักรท่าตาฝั่ง

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่าตาฝั่ง

ปัจจุบัน ชุมชนท่าตาฝั่งประสบปัญหาการสร้างเขื่อน เนื่องจากการสร้างเขื่อนนั้นมีการทำลายทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังส่งผลให้ชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยอีกด้วย เราจึงจัดตั้งผู้คนสามกลุ่มขึ้นมา คือ 1.กลุ่มเด็กใช้ชื่อว่า “Art and my feelings” 2. กลุ่มเยาวชน ใช้ชื่อว่า “เยาวชนกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง” 3.กลุ่มผู้หญิง ใช้ชื่อว่า “ผู้หญิงกับบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถแสดงกำลังของตัวเองออกมา มากไปกว่านั้นเรายังให้เด็กออกเสียงผ่านศิลปะ แสดงออกมาในสิ่งที่พวกเขากำลังปกป้องอยู่และเรียกร้องการอนุรักษ์ผืนป่า เรายังมีการอบรมให้กับสตรี เพื่อให้พวกเขาแสดงศักยภาพว่าผู้ใหญ่ก็มีความเข้มแข็งไม่ต่างกับผู้ชาย โดยทำกันมาแล้วเกือบ 20 ปี ทั้งนี้ การจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม ปกป้องผืนป่าที่อยู่อาศัยของตัวเองและสามารถแสดงจุดยืนของตัวเองให้คนภายนอกได้รับรู้ แต่ปัญหาที่สำคัญในตอนนี้คือ เรามีผลงาน เรามีความสารถ แต่ยังขาดโอกาสในการแสดงผลงานให้คนภายนอกได้รับรู้

นางสาวลาหมึทอ ดั่งแดนวิมาน พูดถึงประโยชน์ของกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่า “เป็นการสอนให้เด็กๆ ได้รู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่พระเจ้าทรงสร้าง อีกทั้งยังสามารถให้พวกเขาได้รู้จักวิธีรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และการสื่อออกไปสู่คนภายนอกที่มากกว่าคำพูดแต่เป็นการกระทำของทุก ๆ คน”

รินท์ อายุ 21 ปี เยาวชนในโครงการ

“ได้เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นการรักษาผืนป่าพื้นดินที่สร้างประโยชน์และมีคุณค่าต่อจิตใจและการดำรงชีวิตของผู้คนและได้เรียนรู้ว่าต่อให้ผู้คนจะได้อยู่ใกล้กับธรรมชาติหรือไม่ ผู้คนก็ยังต้องใช้สิ่งแวดล้อมหรือก๊าซออกซิเจนในการดำรงชีวิต

นอกจากนี้ยังเปลี่ยนแปลงในด้านของความคิดในการอนุรักษ์หรือในการคิดที่จะร่วมมือช่วยให้สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นยังอยู่และผู้คนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกระบอกเสียงการประชาสัมพันธ์หรือการรณรงค์เพื่อบอกต่อให้ผู้ใหญ่หรือชนรุ่นหลังได้รักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่คำพูดแต่ผ่านการกระทำ

พี่ส้มช่วยให้เราได้เข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรักสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้ทรัพยากรและสิ่งเหล่านี้หายไปจากโลกของเราอีกทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องของปัญหาในด้านต่างๆผ่านการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมกับพี่ส้มทำให้เราได้ตระหนักและอยากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/ธรรมชาติ ที่ทำอยู่ ได้แก่   

 1. กลุ่มเด็กใช้ชื่อว่า “Art and my feelings”
 2. กลุ่มเยาวชน ใช้ชื่อว่า “เยาวชนกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง”
 3. กลุ่มผู้หญิง ใช้ชื่อว่า “ผู้หญิงกับบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม”

 

รายละเอียดกิจกรรม :

ที่มาปัญหา

 • สภาพแวดล้อมบริเวณหมู่บ้านถูกทำลายจากการสร้างเขื่อน
 • หมู่บ้านจะโดนน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อน อีกทั้งภาครัฐปล่อยปะละเลยเพราะไม่มีสัญชาติ
 • หากเกิดการสร้างเขื่อนจะทำให้ชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัย

จุดประสงค์

 • ต่อต้านการรุกรานของการสร้างเขื่อน
 • เรียกร้องการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม

การดำเนินงาน

 • ปลูกฝั่งการคุกคามจากปัญหาของเขื่อนให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งให้เด็กแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของธรรมชาติผ่านศิลปะ
 • ปลูกฝั่งความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน
 • แสดงพลังในตัวของผู้หญิง

ทำมาประมาณ 20 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2536

ผลที่เกิดขึ้น

 • เด็กๆความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมอย่างดี
 • เยาวชนสามารถแบ่งปันปัญหาที่พบเจอกับบุคคลอื่นได้
 • ปลูกฝั่งให้รู้ว่าเขื่อนคืออะไร มีผลดีผลเสียอย่างไร พร้อมทั้งยังทราบถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น

ช่วงเวลาที่ทำ

 • มีทำกิจกรรมร่วมกันทุกๆ วันเสาร์
 • จัดค่ายช่วงปิดเทอม

ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

 • เด็ก/ เยาวชน/ ศิษยาภิบาล/ ผู้ปกครอง

จำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรม

 • 160 คนขึ้นไป

 

ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์
นางสาวลาหมึทอ ดั่งแดนวิมาน เบอร์: 0932759713 อีเมล : lamnutor1150@gmail.com

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรท่าตาฝั่ง

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ