หน้าแรก 9 Download 9 หนังสือ 9 ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องการเป็นคู่มิตร

ปก-การเป็นคู่มิตร

 

หัวขอเรื่องการเปนคูมิตรเปนเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับเรา โดยผานการเปนคู มิตรกับคริสตจักรทองถิ่นนั้น โครงการและผลประโยชนตาง ๆ ซึ่งทําใหชีวิต เปลยนแปลงได้ ถูกส่ งลงไปถึงเด็กทารก เด็กๆ และนักศึกษาที่อยู่ ในความดูแลของเรา การเปนคูมิตรยังเปนกุญแจสําคัญตอโครงสรางและการทําหนาที่ของกิจการ อันซับซ้อนของคอมแพสชั่นทั่วโลกแม้ว่าการเป็นคู่มิตรมีหลากหลายรูปแบบก็ตาม คู่มิตรทุกรายต่างก็ได้ แสดงความสัมพันธ์ แบบร่วมมือรวมใจและมีการเอื่อประโยชน์ตอกัน โดยมีจุดเนนที่จะปลดปลอยเด็ก ๆ ออกจากความยากจนในพระนาม ของพระเยซู

Download

 

ปก-คริสตจักร

ในหนังสอเล่มนี้เราอธิบายความเข้าใจของคอมแพสชั่นเกี่ยวกับแนวคิดหลักๆ วาดวยคริสตจักรและนัยตาง ๆ ในทางปฏิบัติตอความเขาใจดังกลาว ในเบื้องตน พระเยซทรงนำเสนอคริสตจักรในฐานะชุมชนของอาณาจักรที่มี พลังขับเคลื่อนเป็นพลังฝายวิญญาณบนแผนดินโลกที่ไมอาจหยุดยั้งได (more…)