9 หน้าแรก 5 Download 5 หนังสือ 5 ปรัชญาของคอมแพสชั่น เรื่องคริสตจักร

ปก-คริสตจักร

ในหนังสอเล่มนี้เราอธิบายความเข้าใจของคอมแพสชั่นเกี่ยวกับแนวคิดหลักๆ วาดวยคริสตจักรและนัยตาง ๆ ในทางปฏิบัติตอความเขาใจดังกลาว ในเบื้องตน พระเยซทรงนำเสนอคริสตจักรในฐานะชุมชนของอาณาจักรที่มี พลังขับเคลื่อนเป็นพลังฝายวิญญาณบนแผนดินโลกที่ไมอาจหยุดยั้งได และเปนตัวแทนแหงการ เปลี่ยนแปลงในยุคสุดทาย1 พระองคทรงยกระดับความหมายของ “คริสตจักร” ecclesia ในพนธสัญญาใหม่จากทเป็นเพียงการชุมนุมหรือกิจกรรมหนึ่ง ไปสู่การเปนชุมชนที่มีพลังขับเคลื่อนของกลุมคนแหงการสรางสาวกที่ไดรับฤทธิ์เดชจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์

Download