หน้าแรก 9 Download 9 หลักสูตร 9 หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 3-5ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,

ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ

ดาว์นโหลดหลักสูตร

  1. บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา
  2. บทเรียนด้านสุขภาพร่างกาย
  3. บทเรียนด้านอารมณ์สังคม
  4. บทเรียนด้านจิตวิญญาณ