หน้าแรก 9 Download 9 Category: หลักสูตร
หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 15-18ปี ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 15-18ปี ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 15-18ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็นด้าน 16 ด้าน ประกอบด้วย การเตรียมตัวสู่การสมรส , การแก้ไขปัญหา , การได้งานและการรักษางาน ,การจัดการแผนงานธุรกิจ , การบริหารเวลา , การปฐมพยาบาล

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็นด้าน 13ด้าน ประกอบด้วย การเตรียมตัวสู่การสมรส , การแก้ไขปัญหา , การได้งานและการรักษางาน , การบริหารเวลา , การปฐมพยาบาล , ค้นหาสิ่งที่ฉันถนัด

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 12-14ปี ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับวัยรุ่น 12-14ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็นด้าน 13ด้าน ประกอบด้วย การเตรียมตัวสู่การสมรส , การแก้ไขปัญหา , การได้งานและการรักษางาน , การบริหารเวลา , การปฐมพยาบาล

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่2

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,

ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่2

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่1

หลักสูตรสากลสำหรับเด็กอายุ 9-11ปี ปีที่1

หลักสูตรแบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย เพื่อที่จะใช้พัฒนาเด็กแบบองค์รวม ประกอบด้วย ด้านสติปัญญา,ด้านร่างกาย,

ด้านสังคมอารมณ์ และด้านจิตวิญญาณ