หน้าแรก 9 THE HIGHLIGHTS 9 พันธกิจกลุ่มออมทรัพย์

พันธกิจกลุ่มออมทรัพย์

คอมแพสชั่นเห็นถึงความสำคัญของการออมและประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ลดภาระหนี้สิน มีเงินสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น ช่วยแก้ปัญหาความยากจน

เยาวชนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ได้รับเงินปันผลหลังจากการปิดรอบออมแล้วสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุในการออมของแต่ละคน

คอมแพสชั่นมีนิมิตในการปลดปล่อยเด็กจากความยากจน จึงร่วมมือกับคริสตจักรทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมทั้งในด้านสติปัญญา ร่างกาย สังคม-อารมณ์ และจิตวิญญาณ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนด้านอาชีพเพื่อให้เลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินการร่วมกับคริสตจักรคู่มิตรอย่างต่อเนื่องในเรื่องการอบรมทักษะอาชีพแก่เยาวชนและผู้ปกครอง มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สามารถช่วยให้หลายครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันกลับพบว่า การออมคือสิ่งที่ยากที่สุด

เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.2018 คอมแพสชั่นได้ริเริ่มกลุ่มออมทรัพย์ขนาดเล็กขึ้นในคริสตจักรคู่มิตร 5 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรห้วยน้ำริน คริสตจักรบ้านสันม่วง คริสตจักรแจ่มน้อย คริสตจักรเบธาเนีย และคริสตจักรแม่แฮเหนือ โดยใช้รูปแบบกลุ่มออมทรัพย์จากองค์กร HOPE International มีแนวคิดเน้นการสร้างความไว้วางใจทางสังคมและความเป็นผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เน้นความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มจำนวน 10-30 คนที่มารวมตัวกันโดยสมัครใจสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กัน ในช่วงแรกเริ่ม บุคลากรของคอมแพสชั่นและตัวแทนของคริสตจักรคู่มิตรที่สนใจพันธกิจกลุ่มออมทรัพย์ได้เรียนรู้และรับการฝึกอบรมผ่านหลักสูตรของ HOPE international จากนั้นจึงนำไปปฏิบัติใช้ในคริสตจักรของตนและขยายกลุ่มให้ใหญ่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม กุญแจในการแก้ไขปัญหาด้านการเงินก็คือตัวเอง พันธกิจกลุ่มออมทรัพย์นี้จึงสนับสนุนให้จัดการปัญหาด้วยตัวเองมากกว่าจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น สร้างวินัยในการเก็บออม สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์หันมาช่วยเหลือกัน มองเห็นว่าตนเองมีอิสรภาพทางการเงิน ความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์นี้จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน เมื่อผู้ปกครองมีอิสรภาพทางการเงิน พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำงานอย่างหนักล่วงเวลา(จากเวลาทำงานปกติ)ในแต่ละวันเหมือนเช่นเคย สามารถมีเวลาให้กับลูกและครอบครัวมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเยาวชนมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องการออมจากการเข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์นี้ เยาวชนเหล่านี้จะได้ “แสดงออกถึงแรงจูงใจและทักษะในแบบเศรษฐกิจพอเพียง” และนั่นคือความสำเร็จของกิจกรรมนี้

หลังจากดำเนินการมา 4 ปี มีคริสตจักรคู่มิตรที่จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์แล้ว 24 แห่ง มีกลุ่มออมทรัพย์รวมทั้งหมด 28 กลุ่ม บางคริสตจักรมีกลุ่มออมทรัพย์ของเด็กด้วย ปัจจุบันมีสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์รวมทั้งหมด 680 คน ผู้ใหญ่ชาย 94 คน ผู้ใหญ่หญิง 291 คน เด็กและเยาวชนชาย 128 คน เด็กและเยาวชนหญิง 167 คน ปัจจุบันมีเงินออมรวมทั้งสิ้นประมาณ 906,817 บาท

ขอบคุณพระเจ้าที่หลายคริสตจักรมีผู้นำที่ทุ่มเทเรียนรู้เรื่องพันธกิจกลุ่มออมทรัพย์ เริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากสมาชิกมองเห็นการทำงานของกลุ่ม มีระบบการทำงานที่ดี สมาชิกมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการและสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังตัวอย่างของคริสตจักรสันติภาพใจใหม่ และคริสตจักรบ้านนากลาง

คริสตจักรสันติภาพใจใหม่ ศิษยาภิบาลมาเข้าร่วมอบรมและนำไปจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในคริสตจักร และเป็นคริสตจักรที่มีรอบการออมมากที่สุดในแต่ละปี มีสมาชิกที่ไม่เป็นคริสเตียนเพิ่มเข้ามาในกลุ่ม ศิษยาภิบาลมองเห็นพันธกิจออมทรัพย์นี้เป็นเครื่องมือการประกาศและสำแดงออกถึงความรักของพระเจ้าทำให้มีผู้ที่ไม่เป็นคริสเตียนเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ทุกปี

คริสตจักรนากลาง เป็นคริสตจักรที่เคยผ่านประสบการณ์ออมทรัพย์ที่ล้มเหลวจนไม่อยากให้มีเรื่องออมทรัพย์ในคริสตจักรอีก แต่เมื่อผู้นำได้เข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรฟื้นฟูการออมทรัพย์ จึงเปิดใจจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กับคณะสตรี กระบวนการพบกลุ่มและหลักสูตรที่ได้เรียนรู้ร่วมกันทำให้สมาชิกเข้าใจและเริ่มกลุ่มออมทรัพย์ในฐานะพันธกิจของคริสตจักร มีการหนุนใจ สร้างแรงบันดาลใจ และสอนแบ่งปันความรู้แก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์จนเกิดความเข้าใจมากขึ้นและได้รับการรักษาบาดแผลจากประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีต จากสมาชิก 20 คนก็มีผู้สนใจมาเพิ่มอีก 19 คน ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 39 คน

นายสถาวร หมื่อแล เจ้าหน้าที่งานอบรมของคอมแพสชั่น รับผิดชอบพันธกิจกลุ่มออมทรัพย์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ร่วมกับผู้ประสานงานพัฒนาคู่มิตรของคอมแพสชั่นลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ให้การอบรมและให้คำแนะนำกับกลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ ทำให้ได้เห็นได้ว่า สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มีความตระหนักมากขึ้นในเรื่องการออม มีการวางแผนในการใช้เงิน มีการจัดการรายได้ มีการปรึกษากันในครอบครัวเพื่อจัดสรรเงินบางส่วนในครอบครัวเพื่อการออมและตื่นเต้นทุกครั้งในการนำเงินมาออม สำหรับบางครอบครัวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่สามารภออมเงินได้มากที่สุด ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มออมทรัพย์บางแห่งนำเงินจากกองทุนฉุกเฉินมอบให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อจัดหาหน้ากกากอนามัย มีหลายครอบครัวตกงานไม่มีรายได้ ก็มากู้เงินจากกลุ่มเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีกลุ่มเด็ก ๆ ในบางคริสตจักรมาช่วยกันทำขนมขายช่วงหยุดสัปดาห์เมื่อได้รับส่วนแบ่งก็นำเงินมาฝากในกลุ่มออมทรัพย์ เมื่อเปิดเทอมบางคนมาเบิกเงินเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน และจ่ายค่ารถรายเดือนที่มารับส่งในการไปโรงเรียน 

เมื่อกลุ่มออมทรัพย์ของแต่ละคริสตจักร มีเงินมากขึ้น ทำให้สมาชิกในกลุ่มสามารถมากู้ยืมใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามความจำเป็น สมาชิกบางท่านได้มากู้ยืมไปซื้อเมล็ดข้าวโพด ซื้อปุ๋ย ซื้อยา สร้างบ้าน บางท่านกู้เงินไปลงทุน กลุ่มออมทรัพย์บางกลุ่มนำเงินของกลุ่มไปลงทุนเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจกาแฟ ทำให้กลุ่มมีผลกำไรตอบแทนมากขึ้นส่งผลให้สมาชิกมีวินัยในการออมมากขึ้น การที่สมาชิกมารวมกลุ่มกันแต่ละครั้งก็เป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเชื่อจากการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน เรียนบทเรียน อธิษฐานร่วมกัน ทำให้ผู้อาวุโสในคริสตจักรได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของกลุ่มในการรับใช้พระเจ้าและเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในคริสตจักร และจากการรวมตัวของกลุ่มทำให้สมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม เริ่มให้ความสนใจและอยากมาร่วมกลุ่มออมทรัพย์ด้วย ขอบคุณพระเจ้าที่กรรมการกลุ่มออมทรัพย์แต่ละแห่งได้มีประสบการณ์ในการนำพันธกิจออมทรัพย์แล้ว ก็สามารถให้คำแนะนำแก่คริสตจักรที่ยังไม่มีพันธกิจออมทรัพย์ได้

แม้ว่าจะมีสิ่งที่ท้าทายอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กลุ่มไม่สามารถดำเนินการพบกลุ่ม ต้องมีการปรับตัว ปรับวิธีการออมเงิน เมื่อไม่สามารถมารวมกันได้ บางกลุ่มตัดสินใจออมโดยวิธีโอนเงิน เพราะมีความต้องการที่จะออม ทำให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาชิกในกลุ่ม และความมีวินัยในการออม

ผลจากการทำพันธกิจ

หลังจากดำเนินการมา 4 ปี มีคริสตจักรคู่มิตรที่จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์แล้ว 24 แห่ง มีกลุ่มออมทรัพย์รวมทั้งหมด 28 กลุ่ม บางคริสตจักรมีกลุ่มออมทรัพย์ของเด็กด้วย ปัจจุบันมีสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์รวมทั้งหมด 680 คน ผู้ใหญ่ชาย 94 คน ผู้ใหญ่หญิง 291 คน เด็กและเยาวชนชาย 128 คน เด็กและเยาวชนหญิง 167 คน ปัจจุบันมีเงินออมรวมทั้งสิ้นประมาณ 906,817 บาท

ขอบคุณพระเจ้าที่หลายคริสตจักรมีผู้นำที่ทุ่มเทเรียนรู้เรื่องพันธกิจกลุ่มออมทรัพย์ เริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากสมาชิกมองเห็นการทำงานของกลุ่ม มีระบบการทำงานที่ดี สมาชิกมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการและสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังตัวอย่างของคริสตจักรสันติภาพใจใหม่ และคริสตจักรบ้านนากลาง

คริสตจักรสันติภาพใจใหม่ ศิษยาภิบาลมาเข้าร่วมอบรมและนำไปจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในคริสตจักร และเป็นคริสตจักรที่มีรอบการออมมากที่สุดในแต่ละปี มีสมาชิกที่ไม่เป็นคริสเตียนเพิ่มเข้ามาในกลุ่ม ศิษยาภิบาลมองเห็นพันธกิจออมทรัพย์นี้เป็นเครื่องมือการประกาศและสำแดงออกถึงความรักของพระเจ้าทำให้มีผู้ที่ไม่เป็นคริสเตียนเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ทุกปี

คริสตจักรนากลาง เป็นคริสตจักรที่เคยผ่านประสบการณ์ออมทรัพย์ที่ล้มเหลวจนไม่อยากให้มีเรื่องออมทรัพย์ในคริสตจักรอีก แต่เมื่อผู้นำได้เข้าร่วมเรียนรู้หลักสูตรฟื้นฟูการออมทรัพย์ จึงเปิดใจจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กับคณะสตรี กระบวนการพบกลุ่มและหลักสูตรที่ได้เรียนรู้ร่วมกันทำให้สมาชิกเข้าใจและเริ่มกลุ่มออมทรัพย์ในฐานะพันธกิจของคริสตจักร มีการหนุนใจ สร้างแรงบันดาลใจ และสอนแบ่งปันความรู้แก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์จนเกิดความเข้าใจมากขึ้นและได้รับการรักษาบาดแผลจากประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีต จากสมาชิก 20 คนก็มีผู้สนใจมาเพิ่มอีก 19 คน ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 39 คน

นายสถาวร หมื่อแล เจ้าหน้าที่งานอบรมของคอมแพสชั่น รับผิดชอบพันธกิจกลุ่มออมทรัพย์ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ร่วมกับผู้ประสานงานพัฒนาคู่มิตรของคอมแพสชั่นลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน ให้การอบรมและให้คำแนะนำกับกลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ ทำให้ได้เห็นได้ว่า สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มีความตระหนักมากขึ้นในเรื่องการออม มีการวางแผนในการใช้เงิน มีการจัดการรายได้ มีการปรึกษากันในครอบครัวเพื่อจัดสรรเงินบางส่วนในครอบครัวเพื่อการออมและตื่นเต้นทุกครั้งในการนำเงินมาออม สำหรับบางครอบครัวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่สามารภออมเงินได้มากที่สุด ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มออมทรัพย์บางแห่งนำเงินจากกองทุนฉุกเฉินมอบให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อจัดหาหน้ากกากอนามัย มีหลายครอบครัวตกงานไม่มีรายได้ ก็มากู้เงินจากกลุ่มเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีกลุ่มเด็ก ๆ ในบางคริสตจักรมาช่วยกันทำขนมขายช่วงหยุดสัปดาห์เมื่อได้รับส่วนแบ่งก็นำเงินมาฝากในกลุ่มออมทรัพย์ เมื่อเปิดเทอมบางคนมาเบิกเงินเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียน และจ่ายค่ารถรายเดือนที่มารับส่งในการไปโรงเรียน 

เมื่อกลุ่มออมทรัพย์ของแต่ละคริสตจักร มีเงินมากขึ้น ทำให้สมาชิกในกลุ่มสามารถมากู้ยืมใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามความจำเป็น สมาชิกบางท่านได้มากู้ยืมไปซื้อเมล็ดข้าวโพด ซื้อปุ๋ย ซื้อยา สร้างบ้าน บางท่านกู้เงินไปลงทุน กลุ่มออมทรัพย์บางกลุ่มนำเงินของกลุ่มไปลงทุนเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจกาแฟ ทำให้กลุ่มมีผลกำไรตอบแทนมากขึ้นส่งผลให้สมาชิกมีวินัยในการออมมากขึ้น การที่สมาชิกมารวมกลุ่มกันแต่ละครั้งก็เป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเชื่อจากการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน เรียนบทเรียน อธิษฐานร่วมกัน ทำให้ผู้อาวุโสในคริสตจักรได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของกลุ่มในการรับใช้พระเจ้าและเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในคริสตจักร และจากการรวมตัวของกลุ่มทำให้สมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม เริ่มให้ความสนใจและอยากมาร่วมกลุ่มออมทรัพย์ด้วย ขอบคุณพระเจ้าที่กรรมการกลุ่มออมทรัพย์แต่ละแห่งได้มีประสบการณ์ในการนำพันธกิจออมทรัพย์แล้ว ก็สามารถให้คำแนะนำแก่คริสตจักรที่ยังไม่มีพันธกิจออมทรัพย์ได้

แม้ว่าจะมีสิ่งที่ท้าทายอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้กลุ่มไม่สามารถดำเนินการพบกลุ่ม ต้องมีการปรับตัว ปรับวิธีการออมเงิน เมื่อไม่สามารถมารวมกันได้ บางกลุ่มตัดสินใจออมโดยวิธีโอนเงิน เพราะมีความต้องการที่จะออม ทำให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาชิกในกลุ่ม และความมีวินัยในการออม

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์

“การได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อน ๆ”
นางกุสุมา เปร็มชื่นพนาวัน
เลขาฯกลุ่มออมทรัพย์ คริสตจักรห้วยบง

ดิฉันคิดว่า “การที่เราจะพูดให้คนอื่นฟังเรานั้นจำเป็นมากเลยที่เราต้องแสดงออกในความน่าเชื่อถือให้ได้เสียก่อน  เพราะบางคนไม่ได้มองที่คำพูดของเราแต่มองที่การกระทำของเรามากกว่า  ดังนั้นดิฉันคิดว่าดิฉันเลือกที่จะทำให้เขาเห็นเสียก่อนแล้วค่อยบอกเขาทีหลังเพื่อเขาจะตัดสินใจได้ในสิ่งที่เขาเห็น”

“ดิฉันชอบบทเรียนที่ 9 ในหลักสูตรเรื่องการออมทรัพย์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “การสร้างบ้านบนหิน” กับ “การสร้างบ้านบนหาดทราย” ดิฉันคิดว่าการดำเนินชีวิตของเราถ้าเรายึดหลักตามแบบพระเยซู ชีวิตของเราก็จะมั่งคงแม้เราจะเจอปัญหาบ้างแต่เราก็จะผ่านไปได้ก็เหมือนกับเราสร้างบ้านบนหิน แม้จะเจอน้ำท่วมหรือลมพายุ แต่บ้านก็จะไม่เป็นอะไร ถ้าเราดำเนินชีวิตโดยไม่พึ่งพาพระเยซูก็เหมือนเราสร้างบ้านบนหาดทราย มันก็จะไม่มั่นคงเวลาเจอปัญหา”

“ในกลุ่มของเราทบทวน “บ้านแห่งหลักการ” สม่ำเสมอ บ้านแห่งหลักการช่วยให้กลุ่มมีความรักความสามัคคีกันรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยจะยึดหลักดังนี้คือ การไว้วางใจกัน ความเป็นผู้นำ ความมีวินัย ความโปร่งใส ความสัมพันธ์กันที่ดี และการเป็นผู้อารักขาที่ดี สิ่งเหล่านี้จะช่วยยึดกลุ่มให้มั่นคงต่อไป”

“ดิฉันคิดว่าถ้าสมาชิกในกลุ่มใครคนใดคนหนึ่งเผชิญปัญหา สมาชิกทุกคนในกลุ่มน่าจะทำความเข้าใจกันได้ และพร้อมที่จะหาทางแก้ปัญหาตามกำลังที่จะทำได้  และสิ่งที่จะช่วยให้กลุ่มพันธกิจออมทรัพย์ประสบความสำเร็จ คือ ความตั้งใจของสมาชิกทุกคนที่ทำเพื่อเป้าหมายของตัวเองที่ตั้งใจไว้ และการรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

นายชุโพ สถิรสกุลพงศ์
ผู้จัดการโครงการ คริสตจักรซิแบร
ฝ่ายประสานงานพันธกิจออมทรัพย์ระหว่างคอมแพสชั่นกับคริสตจักรซิแบร

“กิจกรรมกลุ่มทำให้ได้มีเวลาร่วมกันอธิษฐาน สมาชิกกลุ่มสามารถคุยได้ทุกเรื่อง ช่วยให้เราเข้าใจ  ห่วงใยกัน และมีส่วนในชีวิตของสมาชิกออมทรัพย์ได้ นอกจากนี้ทั้งบทเรียนและหลักสูตรออมทรัพย์ก็ช่วยให้ได้เรียนรู้พื้นฐานการเติบโตที่มีรากฐานมาจากพระเจ้าช่วยให้เราเติบโตด้านจิตวิญญาณมากขึ้นและช่วยให้เรามีวินัยในการมาออมอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้เราจัดการเรื่องของการเงิน และจัดเวลาที่มาพบกันในกลุ่มได้ดีขึ้น”

“กลุ่มออมทรัพย์ของเรามีกฎระเบียบกลุ่มที่มาจากการมีส่วนร่วมจึงช่วยให้กลุ่มเข้มแข็ง ช่วยให้เรามีระบบและกระบวนการในการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ ขณะเดียวกันเราใช้ กระบวนการ 5 ส. คือ สร้างสัมพันธ์, สรรเสริญ, สอนพระคำ, สะสม และสรุป  ช่วยให้การทำงานของกลุ่มทำงานได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นการทำงานเป็นระบบระเบียบและเป็นไปตามเป้าหมาย”

นางส่อจ่า อุทู
เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์ คริสตจักรวะโซะทะ 

“ขอบคุณพระเจ้าที่มีกลุ่มออมทรัพย์เล็ก ๆ เกิดขึ้นในคริสตจักรของเรา ดิฉันมีส่วนรับใช้งานในคริสตจักรมีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มและเป็นเหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์คริสตจักรวะโซะทะ ดิฉันได้เรียนรู้พระวจนะคำของพระเจ้าหลังจากที่ได้ดำเนินงานได้ระยะหนึ่ง และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มออมทรัพย์เติบโตขึ้น แรกๆ ดิฉันได้นำกระบวนการกลุ่ม ดิฉันขาดความมั่นใจ ติด ๆ ขัด ๆ ในการพูดเรื่องราวของพระเจ้า หลังจากที่ได้นำกระบวนการทบทวนบทเรียนได้เพียง 2-3 รอบโดยความเชื่อในการทรงนำของพระเจ้าดิฉันก็ทำได้ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพูดคุยกับสมาชิกทุกคน ได้เห็นสมาชิกเติบโตด้านจิตวิญญาณและกล้าเป็นพยานหนุนใจกันและกัน รวมถึงจำนวนเงินออมในกองทุนก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ”

“ดิฉันดีใจที่สุด พระเจ้ายิ่งใหญ่ และดิฉันคิดไม่ถึงว่าความรู้สึกและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจะดียิ่งขึ้นตาม”

นายส่วยดี สถิรกุลพงศ์
รับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์งานออมทรัพย์ คริสตจักรซิแบร

“ขอบพระเจ้าที่ได้เข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์ สมาชิกทุกคนน่ารักมาก ที่ผ่านมาผมมีปัญหาสุขภาพ เรื่องหู ตลอดสี่ห้าเดือนที่ผ่านมา ผมไม่รู้จะทำอย่างไร มันทุกข์ทรมานนอนไม่หลับกระวนกระวายว่าจะรักษาอย่างไรให้หาย เมื่อผมมาร่วมกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ ผมขอให้พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อเรื่องสุขภาพเสมอ พี่น้องสมาชิกทุกท่านก็อธิฐาน การเข้ากลุ่มแต่ละครั้ง ทำให้ผมมีความเชื่อมากขึ้นในฤทธิ์เดชของพระเจ้า พระเจ้าจะนำการรักษามาให้ หูของผมมีอาการดังเจ็บปวดตลอด อาการเหล่านี้ ได้รับการรักษาจากพระเจ้า ทุกวันนี้ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้แล้ว”

“ทุกครั้งที่มาเจอกันในกลุ่มออมทรัพย์ มีบทเรียนต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันทำให้สามาชิกทุกคนมีความเข้าใจในการออมเงินและมีส่วนร่วมต่อกันและกันเพราะกลุ่มนี้เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่ทุกคนได้มาร่วมกันที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง มีความไว้วางใจและช่วยสร้างวินัยในการออมเงิน มีความโปร่งใสต่อกัน มีความสามัคคีกัน ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มออมทรัพย์มีความผูกพันมากขึ้น กฎระเบียบของกลุ่มฝึกให้เราเห็นความสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติ มีทิศทางที่ชัดเจน ทุกครั้งที่มีปัญหา สมาชิกจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

นางวันเพ็ญ ปกรณ์เจริญศรี
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ คริสตจักรบ้านนากลาง

“ขอบคุณพระเจ้ามากค่ะที่ให้ดิฉันมีส่วนในการรับใช้ในการทำพันธกิจกลุ่มออมทรัพย์นี้ค่ะ ดิฉันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ก็เพราะพระเจ้าทรงนำค่ะ ดิฉันเป็นคนที่พูดไม่เก่งและไม่ค่อยกล้าที่จะเป็นผู้นำของใคร แต่ด้วยตัวเองมีใจรักและมีภาระใจในการสร้างกลุ่ม  หลังจากไปอบรมสร้างกลุ่มออมทรัพย์มา ดิฉันก็กลับมาดำเนินการในการสร้างกลุ่มทันทีค่ะ ดิฉันขอบคุณพระเจ้าและขอบคุณอาจารย์เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่นที่ได้จัดการอบรมการสร้างกลุ่มออมทรัพย์ค่ะ และขอบคุณเพื่อนร่วมงานและสมาชิกกลุ่มทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะ ก่อนที่ดิฉันจะไปอบรมก็มีประโยคหนึ่งที่ท้าทายดิฉันมากคือ ไปก็ไม่มีประโยชน์ ไปก็ไม่กลับมาทำแต่ดิฉันก็เก็บคำท้าทายนี้ไว้ในใจแล้วก็ไปอบรม อาจารย์ก็มีบทเรียนจากหลักสูตรการออมทรัพย์เป็นบทเรียนที่ดีมาก สอนเราตั้งแต่เริ่มแรก และในบทเรียนนั้นก็มีการสอนหมดเลยค่ะ เริ่มตั้งแต่การทักทายเจอกันครั้งแรก ต้องพูดอะไร ต้องทำอะไร และขอบคุณพระเจ้าที่กลุ่มของเราสร้างโดยการใช้บ้านแห่งหลักการ เพราะที่ผ่านมาสมาชิกบางคนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับการออมเงิน ออมไปแล้วหลายปีสุดท้ายเงินออมหายไม่มีใครรับผิดชอบ เงินไม่ได้รับคืน และมีสมาชิกบางคนมาพูดว่าจะไม่เสี่ยงอีก แต่พอมาร่วมประชุมและได้เห็นการใช้กฎบ้านแห่งหลักการแล้ว เขาก็มาสมัครเป็นสมาชิกค่ะ เพราะการใช้บ้านแห่งหลักการ เป็นกฎมันทำให้กลุ่มของเรามีความมั่นคงและมีความไว้วางใจกันได้มากและกฎระเบียบของกลุ่มก็ช่วยให้กลุ่มของเราเข้มแข็งมากค่ะ ในกลุ่มของเราก็ดำเนินการตาม 5 ส ค่ะ 5ส จะช่วยให้เราดำเนินการได้ง่ายขึ้นและสมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากและมากขึ้นด้วย และทำให้เรารู้จักกันมากขึ้น  กลุ่มของเราดิฉันพูดได้ว่ามันเป็นกลุ่มที่อบอุ่นมากค่ะ เพราะกลุ่มของเราก็มีกองทุนฉุกเฉิน หากมีพี่น้องสมาชิกคนไหนต้องประสบปัญหา เช่นไม่สบายและคนในครอบครัวต้องไปหาหมอ เราก็จะเอาเงินจากกองทุนฉุกเฉินนี้ถวายให้กับเขาค่ะ พอทำแบบนี้แล้วต่างคนต่างก็มีความสุขค่ะ จากเงิน 10 บาทที่เรามีทำอะไรไม่ได้ แต่เมื่อเรามารวมกันหลายคนก็สามารถช่วยเหลือผู้ที่เจอปัญหาได้ มันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ และทุกคนมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมในชีวิตของพี่น้องสมาชิก ความสัมพันธ์ในกลุ่มของเราดีมากค่ะ เมื่อไม่เข้าใจกันก็คุยปรับความเข้าใจกันค่ะ และได้อธิษฐานเผื่อกันและกันอยู่เสมอ กลุ่มของเราประสบความสำเร็จได้ คือ 1.คือพระเจ้าทำให้สำเร็จ 2.สมาชิกมีความสามัคคี 3.สมาชิกมีวินัยในการออม

กลุ่มของเราถือว่าประสบความสำเร็จได้ก็เพราะกลุ่มแรกมีสมาชิก 20 คนพอปิดรอบแล้วสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 19 คนรวมแล้วมีสมาชิกทั้งหมด 39 คนค่ะ ในส่วนของผู้นำคริสตจักร ก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับคริสตจักรและกลุ่มออมทรัพย์นี้จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้คริสตจักรเติบโตและเข้มแข็งมากขึ้นทั้งด้านร่างกายและด้านฝ่ายจิตวิญญาณค่ะ ดิฉันเชื่อว่ากลุ่มออมทรัพย์ของเราได้ถูกสร้างไว้บนรากฐานที่มั่นคง และถูกสร้างโดยพระเจ้าไม่ใช่เราสร้างเองค่ะ เพราะด้วยกำลังและสติปัญญา เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยค่ะ ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ และขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำพันธกิจออมทรัพย์นี้ค่ะ และดิฉันหวังว่ากลุ่มออมทรัพย์ของเราเป็นพระพรกับทุกคน ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ”

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การทำพันธกิจกลุ่มออมทรัพย์ในคริสตจักรประสบความสำเร็จ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้พันธกิจกลุ่มออมทรัพย์ของคริสตจักรประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยสำคัญอย่างแรกที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือ คริสตจักรต้องยอมรับกลุ่มออมทรัพย์ในฐานะที่เป็นพันธกิจของคริสตจักร เพื่อแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของ และเพื่อจะมีส่วนร่วมทุกกระบวนการในการดำเนินพันธกิจกลุ่มออมทรัพย์ รวมถึงมองเห็นประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะช่วยสมาชิกคริสตจักรของตนเองให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ การที่คริสตจักรจะเลือกสรรผู้ประสานงานกลุ่มออมทรัพย์ในคริสตจักรก็เป็นปัจจัยที่สำคัญ จำเป็นจะต้องเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง สำแดงออกถึงการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ เข้ากับผู้อื่นได้ มีใจรักในการอธิษฐานเผื่อสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ และสามารถนำบทเรียนไปใช้ในการจัดตั้งกลุ่มติดตามและประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งกลุ่มก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คริสตจักรจะต้องจัดตั้งกลุ่มบนพื้นฐานที่คล้ายคลึง เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน สมาชิกคริสตจักร หากสมาชิกในกลุ่มมีความหลากหลายทางกายภาพ เช่น อาชีพ อาจทำให้การนัดเวลาพบปะไม่ตรงกันก่อให้เกิดปัญหาในการพบกลุ่มได้

เมื่อพันธกิจกลุ่มออมทรัพย์มีส่วนส่งเสริมคริสตจักรในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้ง การส่งเสริมโครงการพัฒนาเยาวชนของคู่มิตร  คอมแพสชั่นเชื่อว่าหากคริสตจักรบูรณาการพันธกิจกลุ่มออมทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของตน คริสตจักรจะมีพันธกิจการสร้างสาวกที่เข้มแข็งและช่วยให้คริสตจักรกับชุมชนโดยรอบมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามไปด้วย

 

ภาพพันธกิจกลุ่มออมทรัพย์จากหลายพื้นที่
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ