หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 คริสตจักรแบ๊พติสท์ลาหู่บ้านปางมะหัน

คริสตจักรแบ๊พติสท์ลาหู่บ้านปางมะหัน

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรแบ๊บติสต์ลาหู่บ้านปางมะหัน

ชุมชนบ้านปางมะหันตั้งอยู่ในตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนเกษตรกรที่ประกอบด้วยกลุ่มชนเผ่าหลากชาติพันธุ์ บริเวณถิ่นอาศัยรายล้อมด้วยธรรมชาติป่าเขา เมื่อทำการเกษตรโดยใช้สารเคมีจึงทำให้สิ่งแวดล้อมต้นน้ำถูกทำลาย แหล่งน้ำปนเปื้อนด้วยสารเคมีและขยะ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชนและเกิดมลภาวะที่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

คริสตจักรแบ๊บติสต์ลาหู่บ้านปางมะหันเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงวางแผนจัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความตระหนักและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สวนปักกสิกรรมธรรมชาติ, สวนครัวหลังบ้าน, ปลูกสมุนไพรใช้รักษาโรค และเรียนรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากับปัญหาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับเยาวชน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้พวกเขานำไปต่อยอดพัฒนาเป็นทั้งรายได้หลักและรายได้เสริม เช่น ฟาร์มผึ้งอารมณ์ดี และการสร้างผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในชุมชนเพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่าย ทำให้ทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนเองเป็นผู้ร่วมพัฒนา

นายเจียรศักดิ์ จะลอ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมประจำคริสตจักรแบ๊บติสท์ลาหู่บ้านปางมะหันกล่าวถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมที่ผ่านมาไว้ว่า “กิจกรรมที่เกิดขึ้นทำให้ชุมชนนี้มีการจัดการขยะที่ยั่งยืนด้วยการนำเตาเผาขยะชีวมวลมาใช้ คริสตจักรเองก็ได้เรียนรู้การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี บริเวณโบสถ์และลำห้วยก็สะอาด ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ประทับใจคือการปลูกสมุนไพรที่ต่อยอดมาเป็นการทำน้ำมันนวด ทั้งใช้เองและนำไปขาย นอกจากปลอดภัยแล้วยังสร้างรายได้อีกด้วย”

นางสาววนิดา แซ่ลี เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกล่าวถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาไว้ว่า “หนูได้ใช้สมุนไพรที่ปลูกเองมาทำสบู่ใช้ ปลอดภัยทั้งสุขภาพของตัวเองแล้วยังปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมด้วย บางส่วนแบ่งไว้ใช้ บางส่วนแบ่งไว้ขาย เหมือนเป็นการสร้างรายได้และดูแลป่าไปพร้อมๆ กัน”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรแบ๊บติสต์ลาหู่บ้านปางมะหัน

 1. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (พันธกิจเยาวชน)
  • ฟาร์มน้ำผึ้งอารมณ์ดี : สร้างบ้านผึ้งด้วยสิ่งแวดล้อมที่ปลอดสารเคมี
  • สวนผักกสิกรรมธรรมชาติ : จัดการดิน น้ำ ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นความสมดุลของระบบนิเวศเลียนแบบธรรมชาติ
  • ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : สร้างผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพื่อจำหน่าย เช่น สบู่ธรรมชาติพันปี, น้ำพริกข่าป่า, ลูกอมขิง, ขิงฉาบ, กล้วยฉาบหม่าล่า, คอมบูฉะชาพันปี, หมอนใบชาพันปี เป็นต้น
 2. กิจกรรมครอบครัวพอเพียง (พันธกิจครอบครัว)
  • สวนครัวหลังบ้าน : ปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักกสิกรรมธรรมชาติในครัวเรือน
  • ยาสมุนไพรสามัญประจำบ้าน : ปลูกสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อนำมาใช้เป็นยารักษาโรค
  • จัดการขยะอย่างยั่งยืน : จัดการขยะด้วยการคัดแยกขยะ รณรงค์ และใช้เตาเผาขยะชีวมวลที่สร้างโดยชาวบ้านในการกำจัดขยะ (เริ่มทำกิจกรรมจากแกนนำ 12 ครัวเรือนก่อน)

 

ที่มาปัญหา

คนในชุมชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ทำให้สิ่งแวดล้อมต้นน้ำถูกบุกรุกผ่านการเพาะปลูกที่ใช้สารเคมีเป็นจำนวนมาก แหล่งน้ำจึงปนเปื้อนด้วยสารเคมีและขยะ ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนที่แต่ละครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการพื้นฐาน กลายเป็นค่านิยมของชุมชนที่ส่งเสริมให้เยาวชนย้ายถิ่นฐานไปทำงานต่างประเทศเพื่อหารายได้ให้มากขึ้น

 

จุดประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ และป่า
 • เพื่อฟื้นฟูหน้าดิน และสิ่งแวดล้อมต้นน้ำที่ถูกทำลายจากสารเคมีและขยะ
 • เพื่อจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
 • เพื่อยกระดับสถานการณ์เศรษฐกิจในชุมชน
 • เพื่อสร้างอาชีพให้เยาวชน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรชุมชนอย่างรู้คุณค่า
 • เพื่อให้ชุมชนสามารถสร้างแหล่งอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภคเองได้
 • เพื่อส่งเสริมใช้คนในชุมชนงดใช้สารเคมีทำการเกษตร

 

การดำเนินงาน

เริ่มวางแผนงานใน พ.ศ.2564 และปฏิบัติตามจนถึงกระบวนการพัฒนาตามขั้นตอนการสร้างภาคีเครือข่ายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 กระทั่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

 1. กรรมการ ผู้นำ และบุคลากรคริสตจักรร่วมประชุมเพื่อทบทวนนิมิตและพันธกิจคริสตจักร แล้วจึงกำหนดเป้าหมายกิจกรรมและตารางแผนงานตามลำดับขั้นตอน
 2. จัดการอบรมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โดยให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มตามอาชีพหรือกิจกรรมที่สนใจ
 3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม เช่น โรงเรียนปางมะหัน, องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย, โครงการชาน้ำมัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, บริษัทเอกชน และร้านค้าต่างๆ เป็นต้น
 4. ปฏิบัติตามแผนงานและทำการตลาดร่วมกับภาคีเครือข่าย
 5. ถอดบทเรียนเพื่อวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป

 

ผลที่เกิดขึ้น

 • เกิดกลุ่มอาชีพที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในชุมชนโดยเชื่อมโยงไปสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำ
 • เกิดกระบวนการจัดการขยะที่ยั่งยืนในครอบครัว คริสตจักร และชุมชน
 • เกิดเครือข่ายภาคีความร่วมมือที่พร้อมให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ

 

ผู้มีส่วนร่วม

 • เด็กและเยาวชนในโครงการ
 • ผู้ปกครอง
 • บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนบ้านปางมะหัน
 • ชาวบ้านในชุมชน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
 • โครงการชาน้ำมัน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
 • ต้นสังกัดคริสตจักร
 • บริษัทเอกชน
 • หน่วยงานทหารมวลชนสัมพันธ์

 

จำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรม

ตลอดกระบวนการดำเนินงานตามข้อ 3) และข้อ 7) มีจำนวนกว่า 100 คน

 

ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์

นายเจียรศักดิ์ จะลอ ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมประจำคริสตจักรแบ๊บติสท์ลาหู่บ้านปางมะหัน

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ