หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 คริสตจักรริมแจ่ม (บ้านแม่ซา)

คริสตจักรริมแจ่ม (บ้านแม่ซา)

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรริมแจ่ม

คริสตจักรริมแจ่ม ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่ซา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ป่าล้อมรอบ ซึ่งส่วนหนึ่งถูกแบ่งออกเป็นพื้นที่ทำกินของคนในชุมชน โดยส่วนมากคนในชุมชนทำการเกษตรด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำให้มีการใช้สารเคมีและเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกรอบถัดไป เกิดเป็นปัญหาสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำและเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง

คริสตจักรมองเห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ทำการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์พร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่รายล้อมชุมชนของพวกเขาอยู่ในตอนนี้ มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะที่ถูกต้อง การแบ่งเขตทำกินและเขตอนุรักษ์อย่างชัดเจน แบ่งช่วงเผาไร่ทำกินอย่างชัดเจน แบ่งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้ายหมู่บ้านในพื้นที่ 4-5 กิโลเมตร และรณรงค์การงดใช้สารเคมีบริเวณป่าต้นน้ำ กิจกรรมเหล่านี้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี กระทั่งกลายเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ ในด้านการอนุรักษ์ เป็นตัวอย่างด้วยการมีป่าที่สมบูรณ์ มีผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในชุมชน และมีกิจกรรมที่หลากหลายตามฤดูกาล เช่น การทำแนวกันไฟช่วงมกราคม, ทำฝายชะลอน้ำและปลูกป่าในช่วงฤดูฝน รวมถึงการเก็บขยะเดือนละครั้ง

นางวิจิตรา กระจ่างฉัตรวิไล ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมประจำคริสตจักรริมแจ่ม กล่าวถึงเป้าหมายของกิจกรรมนี้ว่า “กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาปกป้องด้วยการเสริมสร้างจิตสำนึก ทำให้พวกเขาเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ”

นายวิมาน ชวลิตพงไพร เยาวชนในโครงการให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมนี้ว่า “การทำกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ผมรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังสร้างความตระหนักและเข้าใจการอนุรักษ์ให้มากยิ่งขึ้น

นางสาวยุพิน กล้าณรงค์เกื้อ เยาวชนอีกคนหนึ่งในโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความเห็นว่า “การทำกิจกรรมที่ผ่านมาทำให้หนูรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ที่สำคัญคือสามารถส่งต่อจิตสำนึกนี้ด้วยการปลูกฝังให้น้องๆ รุ่นต่อไปได้”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรริมแจ่ม

กิจกรรมอนุรักษ์ทั้งทางบกและน้ำ / ปลูกป่า / สร้างแนวกันไฟ / สร้างฝายชะลอน้ำ / เก็บขยะในบริเวณหมู่บ้าน

 

ที่มาปัญหา

พื้นที่ในชุมชนเกิดไฟป่าอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ จึงมีช่วงเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในรอบถัดไป นอกจากนี้ยังมีปัญหาสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำอีกด้วย

 

จุดประสงค์

 • เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
 • เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักป่าไม้ให้กับเยาวชน
 • เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ

 

การดำเนินงาน

เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ.2536 รวมเป็นเวลาเกือบ 30 ปี แบ่งเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เฉพาะเจาะจงช่วงเวลา ได้แก่

 • อบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับแยกขยะ
 • รณรงค์การงดใช้สารเคมีบริเวณป่าต้นน้ำ
 • แบ่งพื้นที่ทำกินกับเขตอนุรักษ์ออกจากกันอย่างชัดเจม
 • แบ่งช่วงเวลาในการเผาไร่ในพื้นที่ทำกินอย่างชัดเจน
 • แบ่งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้ายหมู่บ้านเป็นระยะทาง 4-5 กิโลเมตร

ส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้นตามความเหมาะสมของช่วงเวลาในแต่ละปี ได้แก่

 • มีกิจกรรมเก็บขยะทุกเดือน
 • สร้างแนวกันไฟช่วงเดือนมกราคม
 • ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำช่วงฤดูฝน

 

ผลที่เกิดขึ้น

เป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์ให้กับชุมชนอื่นๆ มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ และเยาวชนได้รับความรู้พร้อมทั้งตระหนักในเรื่องการดูแลรักษาป่าไม้

 

ผู้มีส่วนร่วม

 • เยาวชนในโครงการและผู้ปกครอง
 • สมาชิกคริสตจักรริมแจ่ม
 • ชาวบ้านในและนอกชุมชน
 • หน่วยงานรัฐท้องถิ่น
 • หน่วยงานเอกชน
 • กลุ่มนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรม

รวมทั้งหมด 1,000 คน ขึ้นไป แบ่งเป็นกิจกรรมย่อย 400-500 คน

 

ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์

นางวิจิตรา กระจ่างฉัตรวิไล ผู้จัดการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมประจำคริสตจักรริมแจ่ม

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ