ค่ายพักสงบ

เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้พักสงบกับพระเจ้า มีโอกาสทบทวนและพักฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า อีกทั้งได้เรียนรู้วิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยให้ชีวิตใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและมีประสบการณ์สัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าจนเกิดความตั้งใจที่จะใช้เวลาเข้าสนิทกับพระเจ้าอย่างแท้จริง

สรุปผลที่เกิดขึ้น

นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมในครั้งนั้นเกิดความตระหนักว่าการมอบเวลาให้พระเจ้าและสงบฟังพระเจ้านั้นเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตของพวกเขาแต่ละคน เกิดบรรยากาศการกลับใจ การตั้งต้นใหม่กับพระเจ้า ซึ่งจากแบบประเมินกิจกรรมทุกคนมีความต้องการตั้งต้นจัดเวลาให้พระเจ้าอย่างจริงจังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และตั้งใจที่จะสอนและถ่ายทอดวิธีการต่างๆที่ได้เรียนให้กับคริสตจักรที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่

by Lu Hawley from Co-Serve International
ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ