หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 อบรมวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่าง

อบรมวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่าง

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอาชีพที่จะสามารถลงทุนเพื่อสร้างรายได้ได้ โดยใช้เวลาอบรม 30 ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษา 1 คน สามารถเลือกเรียนได้ 2 ทักษะอาชีพจากอาชีพดังต่อไปนี้

  • การนวดเท้า
  • การสระผม ไดร์ผม เชทผม นวดหน้า แต่งหน้า
  • การทำอาหารว่างยอดนิยม
  • การทำอาหารไทย
  • การจัดดอกไม้
  • การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร

สรุปผลที่เกิดขึ้น

นักศึกษาที่เข้าร่วมทุกคนมีทักษะในวิชาชีพนั้นที่ตนเองได้เลือกเรียน และได้ทราบถึงข้อมูลในการลงทุนในแต่ละอาชีพ ซึ่งนักศึกษาได้สนใจและแสดงความตั้งใจในการร่วมมือฝึกปฏิบัติอย่างดีกับทางสถาบันและอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ทางสถาบัน (ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ) มีความยินดีอย่างยิ่ง หากมูลนิธิดรุณาทรมีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกวิชาชีพในปีต่อไป ภายหลังจากที่เรียนจบ นักศึกษาหลายคนได้มีแนวคิดว่า น่าจะมีร้านของ LDP สำหรับบริการ นวดเท้า นวดหน้า สระไดร์ผม รับทำอาหารว่าง จัดดอกไม้ และให้นักศึกษา LDP รับผิดชอบบริหารจัดการ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำงาน เพื่อหารายได้เสริมช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว และเพื่อเป็นงบประมาณสำหรับพันธกิจต่างๆ

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ