เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเปิดมุมมองให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และนำความรู้ที่ได้ มาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำพันธกิจรับใช้

 ผลที่เกิดขึ้นจริง

สิ่งที่นักศึกษาได้สะท้อน คือเครื่องมือทางความคิดที่ได้รับการอบรม ทั้ง

  1. Six thinking Hats
  2. SCAMPER
  3. CoRT thinking
  4. Technology Challenge
  5. Thinker Keys
  6. Toothpick puzzle

ช่วยให้นักศึกษา เรียนรู้ที่จะใช้ความคิดในการหาคำตอบได้อย่างหลากหลายและเข้าใจถึงวิธีการแก้ไขปัญหา การเปิดมุมมองที่ดีต่อการแก้ไขปัญหา ที่สามารถมองปัญหาทั้งในแบบภาพรวม และลงรายละเอียด ในชีวิตประจำวันว่าไม่ได้ยากอย่างที่เคยเข้าใจ และสามารถพัฒนาต่อยอดได้เอง และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อในคริสตจักรท้องถิ่นของตนเองได้ด้วย ซึ่งเป็นหนึ่งในการอบรมที่นักศึกษาที่ความพึงพอใจและสนใจเป็นอย่างมาก