โดยมีหัวข้อทั้งหมดดังนี้

รุ่น 9

  • ทักษะการสมัครงาน
  • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่น 10 และ รุ่น 11

  • มุมมองความยากจน
  • การทำธุรกิจขนาดย่อม
  • ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของคริสเตียน

รุ่น 12

  • มุมมองโลกแบบคริสเตียนและการเปรียบเทียบความเชื่อ
  • ทักษะการเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่น และ ความฉลาดทางอารมณ์
  • มุมมองเรื่องเพศตามแบบพระคัมภีร์

สรุปผลที่เกิดขึ้น

100% จากแบบประเมินของของนักศึกษาที่มีความเห็นต่อแต่ละวิชา ให้ความเห็นว่า วิชาที่เรียนกับทุก วิทยากร ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจใหม่ เป็นการเปิดมุมมองความคิด และสร้างความตระหนักในประเด็นสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับหัวข้อวิชานั้นมากขึ้น และมีส่วนช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษา ทั้งที่บ้าน คริสตจักร มหาวิทยาลัย และชุมชนของตนเอง