หน้าแรก 9 เรื่องเล่าจากคริสตจักร 9 กิจกรรมเยาวชน 9 คริสตจักรสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิง

คริสตจักรสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิง

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิง

ชุมชนห้วยกระทิงตั้งอยู่ในบริเวณต้นน้ำของพื้นที่ป่ารวมทั้งหมด 13,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำกินจำนวน 1,000 ไร่ ในการสร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหาร ชาวบ้านประกอบอาชีพการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อเลี้ยงชีพ พืชที่ปลูกส่วนมากคือข้าวโพด เมื่อปลูกพืชชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานานจึงส่งผลให้พืชดูดสารอาหารที่ต้องการออกจากดินโดยไม่มีการทดแทน ทำให้ดินเสียความสมบูรณ์ เพิ่มความเสี่ยงการระบาดของโรคและศัตรูพืช ทั้งยังสูญเสียพื้นที่ป่าไปด้วย

คริสตจักรสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิงเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมพัฒนาเส้นทางน้ำตก กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดล กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำ และกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติในพื้นที่โดยเน้นเรื่องสมุนไพรที่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านมีความรู้มาแต่เดิม ด้วยความมุ่งหวังให้คนในชุมชนหลุดพ้นจากภาวะขาดแคลนอาหาร สามารถปลูกพืชหมุนเวียนและสร้างแหล่งอาหารที่เพียงพอสำหรับการบริโภคเองได้ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อให้พวกเขาสามารถนำสมุนไพรแต่ละชนิดมาใช้เป็นยารักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ ที่สำคัญคือการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับคนในชุมชนรุ่นต่อไป ผลพวงของประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนได้รับจากการอบรมคือทักษะอาชีพมัคคุเทศก์ พวกเขาสามารถให้ความรู้และนำนักท่องเที่ยวในกิจกรรมเดินป่าได้ ซึ่งทักษะเหล่านี้อาจกลายเป็นอาชีพของพวกเขาในอนาคต

นายศรพิชัย พันธ์ปัญญากรกุล กล่าวถึงความเห็นของตนในการจัดกิจกรรมนี้ว่า “ผมตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชน และเห็นว่าภายในชุมชนมีสมุนไพรอยู่มากมาย จึงอยากให้เยาวชนเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและมีจิตสำนึกในการดำรงอยู่ร่วมกับธรรมชาติ”

เด็กหญิงญาดา พันธ์ปัญญากรกุล เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมว่า “หากไม่เรียนรู้ก็จะไม่สามารถบอกเล่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อื่นต่อไปได้ และหากไม่รักษา ไม่พัฒนาสิ่งที่มีอยู่ ก็จะไม่ได้เห็นต้นไม้รายล้อมอย่างทุกวันนี้ สิ่งแวดล้อมที่อยู่กับเราตอนนี้อาจหายไป หนูอยากปลูกป่าให้มีต้นไม้เยอะๆ จะได้มีอากาศที่ดี เมื่อโตขึ้นหนูจะสืบทอดสิ่งที่รู้มาและลงมือทำด้วยตัวเองต่อไปได้ นอกจากนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมยังทำให้หนูได้เรียนรู้คุณสมบัติของสมุนไพร รู้วิธีรักษาผู้ป่วยเพื่อจะช่วยเหลือทั้งตัวเองและผู้อื่นได้”

เด็กหญิงเก็จแก้ว โชติธีระกุล เยาวชนอีกคนหนึ่งกล่าวเพิ่มเติมถึงสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “หนูได้เรียนรู้การใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอเพื่อความอยู่รอดของชุมชนผ่านการทำโคกหนองนา ในช่วงโรคระบาดจะได้สามารถปลูกผักรับประทานเองได้ และยังได้รู้คุณสมบัติของสมุนไพร อีกทั้งวิธีการรักษาโรคเบื้องต้นด้วย”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรสมานสามัคคีบ้านห้วยกระทิง

ปลูกป่า / พัฒนาเส้นทางน้ำตก / โคกหนองนาโมเดล / สร้างฝายกั้นน้ำ / ศึกษาเส้นทางธรรมชาติโดยเน้นเรื่องสมุนไพร

 

ที่มาปัญหา

เดิมพื้นที่ส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นพื้นที่ไร่ข้าวโพด เนื่องจากเกษตรกรในชุมชนปลูกพืชหลักชนิดเดียวต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ทำให้ดินและสิ่งแวดล้อมขาดความสมดุล ทั้งยังขาดความมั่นคงทางด้านอาหาร ไม่มีแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับการบริโภค แม้ผู้สูงอายุในชุมชนจะมีความรู้ด้านสมุนไพรอย่างมาก แต่เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนยังไม่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น และยังขาดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

 

จุดประสงค์

  • เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
  • เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและแมลง
  • เพื่อป้องกันน้ำท่วมถึงบริเวณปลายน้ำ
  • เพื่อชาวบ้านในชุมชนมีแหล่งอาหารที่เพียงพอต่อการบริโภค
  • เพื่อสร้างจิตสำนึกในคนในชุมชนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
  • เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่นและมีความรู้ในการใช้สมุนไพรรักษาโรค

 

การดำเนินงาน

ประมาณเวลาเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2565 จนถึงปัจจุบัน

 

ผลที่เกิดขึ้น

เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมากขึ้นและสามารถใช้สมุนไพรในการรักษาโรคขั้นพื้นฐานได้ นอกจากนี้ยังเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้น มีใจอยากปลูกป่า

 

ผู้มีส่วนร่วม

  • เด็กอายุ 10 ปี ขึ้นไป เยาวชน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชน
  • สมาชิกในคริสตจักร
  • หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น
  • หน่วยงานเอกชน

 

จำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรม  200 คนขึ้นไป

 

ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์

นายศรพิชัย พันธ์ปัญญา ผู้ช่วยครู โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ