คริสตจักรแม่หอย

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรแม่หอย

คริสตจักรแม่หอยจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อต้องการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติให้กับคนในชุมชนและกลุ่มคนที่สนใจ เนื่องจากประสบปัญหาพื้นที่ป่าในบริเวณใกล้เคียงถูกบุกรุก ทำให้เกิดปัญหาไฟป่า พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง และจำนวนสัตว์ป่าก็ลดลงตามไปด้วยจากการถูกทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยและถูกล่า กิจกรรมเหล่านี้จึงจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูปัญหาดังกล่าวให้เบาบางลงและป้องกันการเกิดซ้ำ โดยริเริ่มทำกิจกรรมมาเป็นเวลากว่า 13 ปี ทั้งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ สร้างแนวกันไฟ ปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ และเก็บขยะข้ามหมู่บ้าน รวมระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร ผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมคือการที่คนในชุมชนมีจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น พื้นที่ป่าไม่ถูกรุกรานและปัยหาสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมเบาบางลง อีกทั้งเด็กและเยาวชนให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น เห็นได้จากการที่มีจำนวนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ

นายรชตะ รังสฤษฏ์ กล่าวถึงมุมมองที่มีต่อการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่า “กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมาก ไม่เฉพาะในชุมชน แต่เป็นระดับโลก เพราะหากเกิดความเสียหายในบริเวณไหนก็อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกโดยรวม ฉะนั้น แม้กิจกรรมที่ชุมชนทำจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่หากทุกชุมชนร่วมมือกัน เราก็จะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมในวงที่กว้างขึ้นได้ และกิจกรรมเล็กๆ ที่ทำนี้ก็สามารถช่วยปกป้องป่าไม้ รวมถึงลดภาวะโลกร้อนได้”

นายกิตติธร พนากิจไพวัลย์ หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่า “กิจกรรมเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมาก เราสามารถรักษาความสะอาดทั้งในหมู่บ้านและถนนทุกเส้น อีกทั้งยังได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรแม่หอย

ปลูกป่า / สร้างฝายชะลอน้ำ / สร้างแนวกันไฟ / ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ / เก็บขยะข้ามหมู่บ้าน / วิ่งเดินอธิษฐานเผื่อสิ่งแวดล้อมและสันติภาพของโลก

 

ที่มาปัญหา

 • มีการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้น ทำให้พื้นที่สีเขียวลดลง
 • จำนวนสัตว์ป่าลดลงจากการถูกล่าและความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม
 • ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในชุมชน
 • เกิดไฟป่า ตามมาด้วยปัญหาหมอกควัน
 • นโยบายของรัฐส่งผลให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม

 

จุดประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า
 • เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับสู่สภาพสมบูรณ์
 • เพื่อให้สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัย

 

การดำเนินงาน

เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาราว 13 ปี โดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเฉพาะเดือน ได้แก่

 • เดือนมีนาคม-เมษายน กิจกรรมเฝ้าระวังไฟป่าและสร้างแนวกันไฟ
 • เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม กิจกรรมปลูกป่าและปล่อยสัตว์ป่า

 

ผลที่เกิดขึ้น

 • เยาวชนและคนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
 • เด็กและเยาวชนให้ความสนใจและมีจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
 • พื้นที่อนุรักษ์ของชุมชนไม่ถูกบุกรุกและไม่เกิดปัญหาไฟป่า
 • คนในชุมชนให้ความร่วมมือกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • มีการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เช่น พื้นที่ป่าต้นน้ำ, พื้นที่ป่าชุมชน, พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ป่าใช้สอย เป็นต้น

 

ผู้มีส่วนร่วม

 • เยาวชนในโครงการและผู้ปกครอง
 • สมาชิกประจำคริสตจักรแม่หอย
 • ชาวบ้านในชุมชน
 • หน่วยงานรัฐท้องถิ่น เช่น หน่วยงานป่าไม้, องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
 • หน่วยงานเอกชน เช่น มูลนิธิต่างๆ ฯลฯ

 

จำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรม

100-200 คน

 

ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์

นายรชตะ รังสฤษฏ์

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ