คริสตจักรท่าตาฝั่ง

เยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศูนย์พัฒนาเด็กคริสตจักรท่าตาฝั่ง

พื้นที่ในบริเวณชุมชนของคริสตจักรท่าตาฝั่งกำลังประสบปัญหาจากโครงการสร้างเขื่อน ที่จะนำมาซึ่งการทำลายทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมาก ปริมาณน้ำจำนวนมากจะไหลท่วมเข้าหมู่บ้าน ทำให้คนในชุมชนไม่มีที่อยู่ ปัญหาดังกล่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นถูกเพิกเฉยจากภาครัฐ เนื่องจากชาวบ้านเป็นกลุ่มชุมชนไร้สัญชาติ

คริสตจักรท่าตาฝั่งมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงพยายามขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการแสดงจุดยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมตามกลุ่มของผู้เข้าร่วม ได้แก่ Art and my feelings กิจกรรมแสดงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะสำหรับเด็ก, ผู้นำเยาวชนกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง กิจกรรมปลูกฝังความเป็นผู้นำที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน และผู้หญิงกับบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่แสดงพลังในตัวของผู้หญิงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเหล่านี้มีการดำเนินงานมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปีแล้ว สิ่งที่พยายามพัฒนาต่อคือการหาโอกาสแสดงผลงานให้คนนอกหมู่บ้านได้รับรู้

นางสาวลาหมึทอ ดั่งแดนวิมาน พูดถึงประโยชน์ของกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่า “เป็นการสอนให้เด็กๆ ได้รู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่พระเจ้าทรงสร้าง อีกทั้งยังสามารถให้พวกเขาได้รู้จักวิธีรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และการสื่อออกไปสู่คนภายนอกที่มากกว่าคำพูดแต่เป็นการกระทำของทุก ๆ คน”

รินท์ เยาวชนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมประจำคริสตจักรท่าตาฝั่ง กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไว้ว่า “หนูได้เรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นว่าการรักษาผืนป่ามีทั้งประโยชน์ต่อธรรมชาติและมีคุณค่าทางจิตใจด้วย ที่สำคัญคือสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราเสมอ ไม่ว่าบ้านของเราจะใกล้ชิดธรรมชาติหรือไม่ อย่างไรก็ต้องใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ เพราะพี่ส้มทำให้หนูมีความเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจากการเรียนรู้ปัญหา ทำให้เกิดความตระหนักและอยากขับเคลื่อนด้วยการเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่รณรงค์ให้ผู้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเด็กคริสตจักรท่าตาฝั่ง

แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 อย่างตามกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่

 1. เด็ก : Art and my feelings
 2. เยาวชน : ผู้นำเยาวชนกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง
 3. กลุ่มสตรี : ผู้หญิงกับบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม

 

ที่มาปัญหา

จะมีการสร้างเขื่อนเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านไม่มีที่อยู่อาศัย และจะเกิดปัญหาน้ำท่วมเข้าหมู่บ้าน

 

จุดประสงค์

 • เพื่อต่อต้านการสร้างเขื่อน
 • เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชน

 

การดำเนินงาน

มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ และมีการจัดค่ายในช่วงปิดเทอมสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ.2536 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ตามกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงานที่แตดต่างกันไป ได้แก่

 1. Art and my feelings : แสดงคุณค่าของธรรมชาติผ่านศิลปะ
 2. ผู้นำเยาวชนกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง : ปลูกฝังความเป็นผู้นำที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
 3. ผู้หญิงกับบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม : แสดงพลังในตัวของผู้หญิงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ผลที่เกิดขึ้น

 • เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
 • เยาวชนสามารถแบ่งปันปันเรื่องราวของปัญหาที่พบเจอกับบุคคลอื่นได้
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเขื่อน นิยามความหมาย ผลดีและผลเสียจากการสร้างเขื่อน

 

ผู้มีส่วนร่วม

 • เด็กและเยาวชนในโครงการ
 • ผู้ปกครอง
 • ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรท่าตาฝั่ง

 

จำนวนผู้ร่วมทำกิจกรรม

160 คน ขึ้นไป

 

ขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์

นางสาวลาหมึทอ ดั่งแดนวิมาน

ข่าว-บทความ ล่าสุด
แนะนำมูลนิธิฯ