ฟันเฟืองเล็กๆ ที่เป็นพระพร

ฟันเฟืองเล็กๆ ที่เป็นพระพร

ทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้ ได้แก้ปัญหาหรือได้ช่วยเหลือชาวบ้าน ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุข มีสันติสุขและรู้สึกอยากขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกแผนการ

ลงนามร่วมมือสนับสนุนเยาวชน

ลงนามร่วมมือสนับสนุนเยาวชน

สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน และมูลนิธิดรุณาทร ร่วมกันสนับสนุนเยาวชนที่สนใจฝึกวิชาชีพการบริบาลผู้สูงอายุ

โครงการสร้างฝัน

โครงการสร้างฝัน

โครงการ “สร้างฝัน IT” สำหรับสอน Hard Ware และการซ่อมบำรุง เพื่อเด็กๆ จะสามารถนำองค์ความรู้ไปบริการชุมชน และต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต

ฝึกอาชีพ สร้างรายได้

ฝึกอาชีพ สร้างรายได้

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนคริสตจักรบ้านสันติสุข ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพอบรมการทำขนมแปรรูป “กล้วยฉาบ 3 รส” ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน